Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zorgen, die nu, in de laatfte dagen vnn mijn leeven, mijn hart bezwaaren, wanneer ik recht ernftig daar aan denke : „ Wie zal de man zijn, die, geduurende het geheele lee„ ven, door den Hemel beftemd is tot een meegezel en „ leidsman mijner tedetgeliefde leönora? ZA hij ook „ haare ziel beminnen, en zoo met haar omgaan, dat hij „ hoopen mag, niet flegts voor de korte, onzekere, ras„ vervliegende dagen dezes tijds, maar voorde eeuwigheid „ met haar verbonden te zijn?" — ó Mijn Kind! wanneer gij inziet, hoe zeer het geluk of ongeluk niet alleen van uw leeven hier, maar ook van dat in de eeuwigheid, van deze gewigtige verbiudtenis afhangt, dan zult gij daar omtrend niet roekloos, gelijk zoo veelen van uwe kunne, te werk gaan , maar eerst trachten het hart van den genen, aan wien

gij u verbindt, te leeren kennen. Vooral zijt in uwe

keuze daar op bedacht, of hij, die uw lotgenoot zal worden , een hoogagter van den Godsdienst en een Kristen zij, niet flegts in de uiterlijke belijdenis, maar in den grond van zijn hart. Geloof mij, alleen oprechte liefde tot het goede, die voortkomt uit grondbeginzelen vnn godvrucht, geeft fterkte aan de gemoedsgefteldheid van een man, om, in alle gevallen van den gehuwden ftaat, ook onder onaangenaame beproevingen, die mede daar in gevonden worden, zich ftandvastig, goedamig en oprecht te gedragen. Een man zónder KiKtendom, zoo als'er ia onze dagen, helaas! maar al te veel zijn, kan zeer wel eenen tijdlang eene goede rol fpeelen, en, in uitwendige voordeelige omftandigheden zich al» den besten der menfchen vertoonen; doch in den aart goed, zich zelveu altijd gelijk te zijn, en zijne tijdüjke pligten op' den duur getrouw waartenemen, geloof mij, daar toe is hij alleen in ftaat, die alles, met een zuiver geweten, uit liefde tot G>d en tot eene welgeregelde orde doet; in één woord, hij, die naar de zedeleer van het Euangelie wandelt. , Zekerlijk, m j:i beminI.; Docm-r! zult gij gewaar worden, dat deze hoedanigheid des harte, bij de keus der meesten van de vrou,v.ijke kunne gautscn ju geen aanmerking komt.

Ia

Sluiten