Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE V R IJ E

GODSDIENSTVRIEND.

Verblijdt u met den blijden, en weent met den weenenden.

rom. XII: 15.

WAARE DEELNEMING IN DE VOOR- EN TEGENSPOEDEN ONZER NATUURGENOOTEN.

waarde godsdienstvriend!

In gevolge de vrijheid, die gij een ieder verleend, om U iets toe te zenden , maak ik hier van gebruik, met ver» zoek, of gij het volgende gelieft te plaatzen. —Ik ben in die verwachting uw heilwenfchende lezer

N. N.

Hoe gelukkig zou reeds 's menfchen leven zijn; hoe zoude deze wereld reeds een waaren voorfmaak van den Hemel opleveren; hoe zou de eene Mensch den anderen, als een Engel, als een befchermgod kunnen aanmerken ; wanneer de waare menfchenliefde in het algemeen wierdt bemind en door daaden zich vertoonde.

Menfchenliefde is het zekerfte kenteken; de verhevenfte waardigheid; het Gode behaaglijkfte karakter van den waaren Kristen. En deze menfchenmin, welke het Kristendom beveelt en inboefemt, is eene hartelijk werkzame begeerte tn ijverige pooging, om alle onze medemenfchen , zoo veel vergenoegen en voordeel aan te brengen, ah onze vermolm I geni

Sluiten