Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 93 )

Geef mij wijsheid, lust en kragten, ï 'k Zal dan blij mijn pligt betrachten;

Maar, waar zwakheid overwint,

Vader! help daar 't ftruiklend kind; Dat mijn werk met glorij fchitter', Geen berouw mijn vreugd verbitter' —

Hoor mijn fmeeken voor uw' troon,

Vader! hoor mij — om uw Zoon.

AVOND-LIED.

Mijn lofzang galmt uit hart en mond;

Ik kniel weer dankend neder -—Mijn God! 'k vind in den avondftond '

Ook u, mijn Vader, weder. Uw liefde zegende mijn lot, Meer dan ik melden kan , mijn God!

Ik dank —. maar 'k vind geen woorden. ék

God ! die 't heelal zo liefdrijk draagt,

Gij onderhoudt mijn leven —— Wat ik vertrouwend heb gevraagd

Heeft mij uw gunst gegeven, Gezondheid, vreugd en zaligheid ~—Uw vaderhand heeft mij geleid,

Gij gaaft mij moed en fterkte.

#

Dees dag getuigt uw vadermin;

'k Had fpijs en drank en blijheid; Uw hand beftuurde hart en zin,

Ik leefde in rust en vrijheid. Geen rampfpoed trof —— 'k bood tegenftand Aan vleiende ondeugd — mijn verftand

Hadt gij verlicht — u dank ik,

M 3 Voor

Sluiten