Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE V R IJ E GODSDIENSTVRIEND.

5V\ 35,

(Vervolg efi Slot van No. 14.) Alle dingen , die gij wilt, dat u de menfchen zouden doen, doet gij hun ook alzo.

matth. VII: 12.

"Uw

VERHANDELING OVER DE SPREUK: DOE AAN GEENE ANDEREN, WAT GIJ NIET WILT , DAT ANDEREN U DOEN.

Nederlanders! hoe groot is uw geluk bij aanvangImaar gij weet ook den jammerlijken ftaat, waar in ons vrderland door het gewezen rampzalig beduur gebragt is. Wat zal er niet nodig zijn , om al het verdraaide, verwarde, bedorvene, om ai het verwoeste te herttellen en te regelen? ., Dan alles zal wel gelukken , zo degts die regel: doe zo aan anaeren , als gij wilt dat anderen aar u doen , van elk Nederlander in zijn onderfcheiden ftand bedacht wordt.

Om u, mijne medeburgers en medelid,tenen Ihier toe aantefpooren, zult gij ,mij moeren vergunnen, 11 eenige regelen voorteftellen en die aantedringen, als behoorende tot mijn doel, om uwe waare Vaderlandsliefde al meer te verfWken en nuttig werkzaam te doen zijn.

De eerfte regel is : Nede, (anders , die den naam van menjchen, van braave burgeien en goede patriotten verdienen, moeten menschlievend zijn emirend alle hunne medemenjchen, en geen haat tegen iemand in perfr.on voeden. Heeft een mensch, als lid der maatfehappij, recht en aanfpraak op de liefde en hulp zijner medemenfehen en medeburgeren, dan volgt van zelve, dat hij ook liefderijk moec beftaan, en alle liefde en hulp, naar zijn vermogen, moet bewijzen Wie dit weigert, mag te recht voor een onwaardig lid der maatfehappij verklaard worden. De haat onder de volken der aarde is,na dat het zogenaamd recht der fterkIten gevestigd was , voornaamlijk geboren en onderhouden üoox Despotteke en heerschzuchtige regeerers, die, om hunne gewaande grootheid te be voorderen, oorlog op oorlog b^ftookten t Znn de oorlogen, waar door de Natiën tegen den anderen al veel een wrok gezet hebben, die eeuwen duurde.

P Da»

Sluiten