Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 135 )

Gaan wii nu eenen ffap verder, dan toont ons dit gefielde tevens aan , dar die waarlieid : het rleesch zal eens wederom ycrrijzir., vsn het groottte gewigt en veel aanbelang voor dc Kristenen zij, wijl het zelve leerftuk met de hoofdwaarheden van den allerheiligften Godsdienst in het fterkfte verband ftaat.

Wat toch zou ons de leer, de zo zalige leer van bet groote verzoeningswerk door HKisTtis volvoerd, wel baaien? Kan men bij mogelijkheid wel voorönderdellen, dat, daar hij de verzoening geworden is voor de zonden der geheele wereld, de middelaar en volmaakte Hogepriester zijnde, die eene eeuwige verlosfing gevonden heeft, met uit ' groote en Godtijk werk alléén flegts bedoelen zou de bevoordel ing van 's menfchen verbetering en gelukzaligheid voor dit ;.o verganglijk leven '?

Heeft zijn verdienst maar alléén die_ weinige en eng beperkte waardij om flegts voor dien korten tijd te kunnen gtlden , en heeft God" daarom zijn waardigst pand , zijnen eepgebooien Zoon in de tvtreld gezonden , om, ter bereikinge zijner bcmelfche oogmerken , hem den verachtften en pijnbjkden dood te laten ondergaan ?

Het vergoten bloed van onzen godlijken Middelaar is te dierbaar en tot veel meer einden geflorr geworden. — Gcflort om eeuwig ie voldoen : lijdende en dervende om ftervelingen voor eeuwig gelukkig te rnaaken. Lr was het'er dus niet mede gefield, wie zoude dan wel de voonechten van den mensch boven het vee durven berekenen V wat wordt de wereld ten dezen opzigte , bijaldien 'er geen toekomst te wachten en geene andere plaats beftemd is, in welke jesus verzoendood zien in deszelfs nirgeftrekte vruchten en in volle zaligheden voor ecuwig zoude kunnen openbaaren ? Bovendien heeft dit leerduk van eene aanftaandc opdanding eenen derken invloed op de waare Kristelijke deugd, en levert veele drangredenen op tot een Go.'e welbehaaglijk; leven. Hoe prijzenswaardig en beminlijk de waare deugd voor derzelver beoefenaaren ook zij, zo kan men dan nog haare voorireflijkheid en luister , haare vruchtbare kragt en zegenvolle uitwerkingen cc beter beoordelen , wanneer men de Apostel paulus hoorr getuigen, dac de Kristelijke deugd, de beoefening van braafheid en godsvrucht zeer uitgeftrekt in haare vruchtdragende en zegen aanbrengende uit werkingen is, zijnde nuttig tot alle dingen en roordeelig yeor tijd en Eeuwigheid. Waar toch vondt de Kristen bemoediging - gronden , om bij een ingetogen leven, bij het lindaan van veele rampen en moeilijkheden dezes levens , blijmoedig en troostvol in de loopbaan der deugd onvermoeid voord te gaan , bijaldien hij niet zeker wist, dat'er eens'een tijd der vergeldinge op banden is; een tijd, in welken God zijne waare verëerérs met eeuwige vreugde, in genade, bekrooncn zal? liet is ook hieröm, dat Gods Geest bij de getrouwe vervulling der pligten , 's menfchen geluk voor dit en een volgend leven bedoek lende, meest altijd eenige beloften cn zegeningen gevoegd heeft, waarom dan de wil van God zo wel, als het Waar.belang der menleken vorderen , dat zij Kristelijk deugdzaam en godviceztnd in deze wereld leeven zullen. Hier uit nu is hij verder in ftaat troostgronden genoeg aftcleiden bij alle drukkende onheilen , lijden en dood. Wetende, dat hij geene eeuwige vernietiging ;e wachten heeft, leeft hij in volle hoop, verwachtende zijn deel m de opftanding der rechtvaaidigen. Gebukt onder drukkende lasten, draagt hij gewillig de hitte van den dag, en ziet met ftaaiende oogen den geweflschteH avond te geinoet, die hein ruste geeft. Hier is zijn leven flegts een doortogt, een ftaat van kindsheid, opvoeding en pleging , eeri fchool van beproeving en voorbereiding, terwijl zijn vadtrflad daar boveb is,1 en de toekomst hem in vollen triumf ter bemelfche volkomenheid zal voeren. Mu grijpt hij moed, wordt opgewekt en cctroosr. Nu ftnjdp b;j manmoedig, geduldig, onverfaagd. Hij weet hf wien bij geluoft, zijn vleesch zal gpftaan, hij zal lierlccvsn, Zijne weinigheid wei kt ecu-

■ nvi-

Sluiten