Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 157 )

Dit moet zekerlijk gezien, en 't groote bewijs hier van gevonden worden in onzen dagelijkfchen levenswandel. Door het Euiingelie worden wel de denkbeelden der menfchen nopens God en zijne waarheid recht geregeld en tot de eerfte en eenvouwige gedaante te* rug gebragt, daar dezelven van tijd tot tijd zeer bedorven geworden en tot eene gedrogtelijke gedaante waren aangegroeid: even gelijk de zedekunde en zedelijke daaden , die ook allen, gelijk te begrijpen is en ook noodwendig moest volgen, — ten uiterften wanftaltig en afgrijslijk waren geworden, —- doch, uit den gewoonen trein des Ieevens moet het blijken, of van deze verbetering des verflands en aanleiding tot verbetering van wil en neigingen en dus van deze onbe-

denfdijk groote verlichting een goed gebruik wordt gemaakt. Wanneer wij dcor het Euangelie, God, als den

veröorzaaker en onderhouder van ons beftaan den ge-

nadigen en liefderijken ontfermer in kristus, wiens gezindheid te onswaard is, om ons eeuwig zalig te rnaaken, — van meêr nabij hebben leeren kennen; dan moet het uitwerkfel of gevolg hier van zijn, eene heilige fchroom en bedachtzaamheid, om hem niet met het een of ander te beledigen; eene heilige vrees voor zijne gedugte magt, of om het op eene andere wijs en alles in eens te zeggen, een teêrhartig en ijverig betrachten der Deugd.

't Geloof in jesus kristus, door wien wij de verlichting, waar over wij ons verheugen, verkregen hebben, en de hartelijke toeftemming en erkentenis der waarheid van deze zijne openbaring, is in het eerfte zo wel als in het laatfte gelegen.

Hoe kan ik beter toonen, dat ik mijn hart op de vereischte wijze heb vatbaar gemaakt, voor de duidlijke onV 3 . der.

Sluiten