Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C ï8« )

Om dit nu meer aan te klemmen, beroept paulus zich pp de fchrift vi. 36. gelijk gefchreven ie, want om uwent ■wil warden wij den ga-fdiin dag gedood en zijn geacht $h fchaap n ter flagting,

Die ziin de woorden uit Pfalm XLIV: 23. ik zal dezelve kort toelichten, en dan toouen. hoe 'er de Apostel uit redent —- In dien f falm komen voor de godvruchtige |oden in den tijd der Macc&hefyhe Vorften, en onder de verdrukking dour 4>tio.H'.5 e p 1 ï & Ne s, Zij wierden toen zeer vervolgd. Dit klaagden 1') aan Q <i, zeggende» wij warden ged'i'd, dat is, geplaagd, ter dood venvezen, terwijl veejen onzer daadeliiK zii'i omgebragt; den ganfehen dag, wil zeggen, geduurig. Wij zijn geacht als jla:>tfchaap,n, dat js, men ftelt ons np geen liooger prijs dari redetooze uieren, en koelt op ons ftrafloos allen <.u"elmoed. Om uwent wille, dat is: om d.n wij u en uwen dienst aankleeven, hierom komeq wij tot u.o God van a rs k ah a»i! ziet ons aan en help pns, want wij vertrouwen op 11. -. Maar hoe brengt paulus deze woorden bij? ik denk, het is even of hij zegt: »> het geen ons overkomt, overkwam ook onze Vaderen en dat ooit om dezelfde oorzaken; laten wit dan ook doen, dat qnze Vaderen deeden; onzen nood aan God klaagen en op Hem hetrouwen, en dewijl onze Vadèrs Gods liefde niet verjaren, zullen wil door onze rampen de liefde van kristus pok niet verliezen , in tegendeel, hij zal ons verlosfen of in den tjjd, of door den dood, gelijk hij ook deed onze Vaderen."

£n dan hangt het juist aan een met het volgende 37 vs. Maar in alLn dezm ziin wij meer dan overwinnaars door Mem, die ons heeft li j'gehad; even of hij zeide: in plaats van ons voorrecht door deze rampen te verliezen, komen Wij het al te boven, - Overwinnaars te zijn , betekent bier, onder de rampen ftaande te blijven, door het geloof op de eeuwige magt en trouw dezelve te boven te komen,en pnder dit alles den wezenlijkften fchat van eenen Kristen te erlangen, dat is, de eeuwige zaligheid te'verkrijgen, alzó deze ligte verdrukkinge werkt een gantsch zeer uitnemend eeuwig gewigt van heerlijkheid — meer dan overwinnaars te zijn , ftaat in den grondtekn niet , maar de zaaklijke meening onzer taaKmannen houdt fteek; wanneer men die ppvat voor een volkomene overwinning , grooter dan alles, wat overwinning mag genoemd worden. — Trouwens dit js de overwinning, de volkomen overwinning der wereld, naamenliik q,m geloof. — Dit zegt deAposiel in den tegenweprdigen tijd hij zijn het, om dus te toonen de 01.feilbaar-

Sluiten