Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C ui )

baarheid zijner hope, gebouwd op deze ondervinding, die j nimmer befchaaoor.

JVlaar was uit ook grootfpraak en zelfsverht ffing ? Neenj [ want daarop volgt, door Hem aie ons heeft li, f gehad; dat j is: door kristus,die ons heeft lief gehtid en ons van önze s zonden gewastenen heeft in zijnen bloede. Hier mede 5 erkent paulus;

Dat kr. stus als borg, in zijne omwandeling op aarde, 'l alle foortgelijke zwaarigheden gedragen en daar over gezeI gevie-r'd hadde.

Dat hij en de Kristenen zich onder de kruisbanier van dej zen overwinnaar begeven hadde.

Dat de Vorst van het heir des Hceren hem verzorgde van \ wapenen, moed en kragt.

Dat daarom allen roem was uitgefloten, en Hem, jesus, | alleen toekwam allen lof en eeuwige glorij.

Op dezen grond nu bouwt hij zijn geloofsroem, vs, 38,

I 19 zeggende: ik ben verzekerd enz. Eerst zal ik be-

i fcttóuwën die Helling: dat noch dod, noch leeven, noch \ Engelen, noch overheden, noch mag ten, noik tegenwoordi' I ge noch toekomende dingen, noch hoogte, noch diepte, noch s eenig andet fchepzel or.s zal kunnen feheiden van de liefde ) Cods,die is in kristus jesus onzer. Ht ere.— Dan zal ik I ten tweden verklaaren zijnen roem: ik ben hier van verzekerd.

Wat de (lelling betreft, in dezelve fpreekt hij van de lief. de Gods, die is in kristus jesus, onzen Heere,

De zaak is klaar, te vooren ïprak hij alleen van de liefde ; van kristus,nu van de liefde Gods des Vaders, welke ken. I lijk is inden perfoon van jesus kristus, die bewezen i is te zijn de kristus, en die de Kristenen erkennen als \ hunnen Heer, wiens eigendom zij zijn. Deze nadere otnfchrijï ving geeft dus een merkelijken toeflag aan het voorige, om b de Kristenen gerust te fteilen, zo wel omtrend de liefde des / Vaders als des Zoons,immers hij getuigt:^ hu» niets van ;i deze diefde kan feheiden, en geen wonder;

Want kristus liefde was een gevolg van de liefde des / Vaders, die alle degenen, welken ooit zalig wierden, aan ; den Zoi.n gegeven hadt; bleef nu kristus liefde, dan ; moest ook blijven de liefde de- Vaders.

Voegt er bij: dat teffens die liefde des Vaders in de daadelijke uitoeffening een uitvloeifel was van 's Heilands middelaarsliefde, als met Hem verzoend, en bekleed met zijne

geCO Open}, h 5:

Z3

Sluiten