Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 181 )

gerechtigheid en heiligheid; hadc hij nu een welgevallen in zijnen Zoon, dan hadt hij het ook in hun, die Immanuels geliefden zijn. .'

Er is meer: kristus beval, als Voorbidder, de Kristenen aan 's Vaders toegenegenheid, maar de Vader hoorde hein altoos, bijgevolg bleef hij den Kristenen wel willen en weldoen.

(a zou de Vader hem niet blijven beminnen, dan moest hij veranderen en het verbond des Vredes vernietigen.

't Is dan betoogd, dat hm niets zat feheiden van de liefde Gods, die is in kristus jesus onzen H.ere.

Dit gefielde wilde hij ook nog bijzonderen, da< er mets sch uren kon, 'twtlkdit te weeg zou brengen; noch dood, noch leeven enz. -— In 't gemeen uierk ik aan, dut once Godsman hier herhaalt, het geen hij vs. 35 voorl'telde, echter volgt hij niet dezelfde orde van zaken, maar fpreekt bij een opeenftapeling van denkbeelden en uitdrukkingen, welke tekenen zijn van een hart, dat geheel is ingenomen met die Helling: niets kan ons van deze liefde fcheideni even of hij bevreesd ware, iets te zuilen overfkan.

De do.d kan dat niet doen; niet alleen geen rampen, niet den gewoonen dood, maar zelf- geen marteldood; en dus is dit dan hetzelfde met het zwaard en verdrukking en benauwdheid, te vooren gemeld; want ondergingen zij dezeke, God zou hen, als zijne trouwe kampvegters, kroonen, verheerlijken en plaatzen met kristu- op zijnen troon.

Geen leeven kon dit d .en; hier denk ik aan een genoeglijk en voorfpoedig leeven op deze aarde ; want dit zouden zij nooit verkrijgen, ten koste van de verlochening der waarheid, maar als een nieuw gefchenk uit 's Memels hand, en dan zouden zij dit leeven hebben als een onderpand zijner liefde, en zelf gebruiken tot het voordzetten van hunne zedelijke volkomenheden; hetzij dan, datze leeven, zij leeven den Heere , het zij zij llerveu, zij fterven den Heere.

Geen Engelen konden dit doen; gewoonlijk neemt men dit van de booze Engelen, wier vermogens hier te kort fenieten; doch om dat dit woord eigenlijk gezanten betekent, denken wij liefst aan zendelingen , befpieders en verklikkers, die de Kristenen uafpoorden, en uit het verborgen aanbragten, om als pesten der maatfehappij behandeld te worden — dezen zouden dit niet konuen doen; in tegendeel zou de magtige jacobs die verborgene Achitofels raadflagen tot zotheid rnaaken en hen zoo beveiligen, dat geen inftrument, tegen hc-n b.-reid, immer zou gelukken — ja al gebeurde het, iat zij daar door kwameu in banden , zou Gods liefde-oog

sog

Sluiten