Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C ipp )

middel van hunne formulieren gewaakt hebben, of ver. der goed vinden te maaken. Deze twee vragen zijn in de daad maar ééne, wie op de laatfte ja zegt, doet ook het eerfte , en veronderftelt dus , het geen hij behoorde te bewijzen.

Ja wij herhaalen het Is de H. Schrift het eenig

ngtfnoer van der Kristenen geloof heeft elk Kristen recht, die Schrift uit te leggen naar zijn licht .

is 'er geen onfeilbaar uitlegger op aarde van waar

komt dan het recht , dat men zich aanmatigt , om zijn' medekristen voor te fchrijven , hoe hij dezelve verftaan moet, en dus zijn onbetwistbaar recht door wetten te bepaalen ? van waar het recht om hem , zo hij op alle die bepaalingen geen amen kan zeggen , zijn Kristendom, of immers de Kerklijke gemeenfchap te ontzeggen?

Genoeg gezegd — om de nutteloosheid der formulie. ren te betoogen.

Hier uit vloeit voord, dat, zal 'er eens eene algemeene Kristelijke Kerke plaats hebben , zullen de Kristenen allen eens ééne ziel en één lichaam vertoonen , dan voorzeker moeten alle bepaalingen , bijvoegzelen en formulieren verdwijnen, met één woord , zij moeten te famen wederkeeren tot de waare leer van kristus en zijne Apostelen.

De Kristelijke godsdienst moet dan geen godsdienst van Staat meer zijn geen wereldlijke magten moeten bijzondere bepaalingen, formulieren, artikelen enz. begunftigen,

om daar door haare belangen te bevoorderen elk moet

in dezen vrij kunnen en mogen denken en,naar zijn overtuiging gelooven.

Dit doende zullen wij die taal van jesus hooren: ik ben de weg, de waarheiden het leeven, niemand komt tot den Vader dan door mij.

Maar wanneer zal die tijd komen ? wanneer zullen de

Kristenen één kerk, één lichaam vertoonen? Sederd

onze Stnatsomwending is men daar in nog niet veel ge-

voorderd. Neen, nog voeren heerschzuchtige dwee-

pers

Sluiten