Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 205 )

vraagen en bedenkingen behelst — de perfoon, die dezelve

onzen brieffchrijver maakte, is niet van gisteren hij is

een kundig zelfdenker, die niet ligtvaardig gelooft, dat hem wordt voorgefteld. — Zulke wezens ontmoet men zeldzaam ; de meesten blijven bij de begrippen , welke zij van hunne ouders geërfd en van hunne meesters geleerd hebben. — Deze godsdienstminncnde burger is boven het gros dier lieden verheven, en behoort dus tot het getal der verlichters, die in de Kerke van jesüs kristus nuttig kunnen zijn.

De vraagen en bedenkingen van dezen burger zijn in de laatfte jaaren meermaalen herhaald, door verlichte mannen behandeld, en uitvoerig beandwoord.

Evenwel gelooven wij met onzen burger, dat de onderwerpen, door hem vermeld, op eene klaare, eenvouwige

wijze behandeld en voorgedragen, nuttig kunnen zijn

wij zullen , uit dien hoofde, aan zijn verzoek, eerlang trachten te beandwoorden, en daar over onze gedachten vrijmoedig mededeelen. De burger, die deze vraagen en

voorftellen doet, veroorloove ons, hem te zeggen: dat hij ons voorkome een man te zijn , die meer kan doen dan vraagen ; die zelf in ftaat is, deze vraagen te beandwoorden ,

die onderwerpen te behandelen en dien wij daarom

ten vriendlijkften verzoeken, om ons zijne gedachten daar over mede te deelen. — Wij zeggen meer: indien het dezen burger aan geen tijd ontbreke, is hij verpligt ter verlichting, vooral in het ftuk van den godsdienst, mede te Werken. Wij willen hem gaarn toegeven, dat 'er zijn, die onder den naam van verlichting, tot uiterften overhellen, en daar door meer nadeel dan voordeel der waare Verlichting toebrengen — doch, daar onze burger dit ziet en gevoelt, kan hij des te nuttiger zijn, kan hij wisfe ftappen doen, en wezenlijk nut aan den Kristelijken godsdienst toebrengen.

■ Niet veele mannen zijn zo ver gevorderd, om het

waare van het valfche, het juiste van het overgedrevene te onderfcheiden. —- Als zulk een man komt ons nogthands

de Vriend van den brieffchrijver voor en daarom is

Cc 3 het

Sluiten