Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 210 }

aan de oorzaak dezer onverfchoonlijke vcrwaarloozing van het aankomend gedacht, van dit bederf der Natie is toe te fchrijven; dit (zeg ik; is ons allen bekend. - Wie onzer toch weet niet , hoe de leden

van het voorig beltuur alle de ontwerpen alle de

werkzaamheden ter verlichting en verbetering der Natie verwierpen en kragteloos maakten?.. Wie weet niet, welke poogingen zij in 't werk fielden , om zelfs de nuttigde fchriften te weeren? — Zelfs de uitgever van het weekblad, den Godsdienst' en Menfchen-vriend, was verpligt, hun ieder weck het uitkomend Nummer ter hand te frellen, en zich aan hunne goed- of afkeuring te onderwerpen. Met welke gluurende oogen zij deze bladen lazen, of zij 'er iets in mogten vinden, om derzelver voordgang te fluiten , kan de fchrijver getuigen , die

daar van de gevolgen te dikwerf ervaarde. Me-

rarchale Geestelijken waren hun dienstbaar om de- verlichting in den godsdienst, en hunne ministers, om de

opklaaring in het politieke te weeren. Al wie de

Domheid het meest vereerde en derzelver rijk uitbreidde , werdt bij hen het meest geacht, en dikwerf met rijke bedieningen beloond. — Men was onbefchaamd genoeg om het werk van payne over de rechten van den mensch, en van een' justus batavus over de gelijkheid der menfchen en de pligten daar uit voordvloeiende, openlijk te verbieden. Van eene hervorming in het fchoolwezen wilde men niet hooren •

die daar voor werkten , werden met verachting behandeld en dit ging zoo verre , dat zelfs de Nederland fche iuaatschappij tot nut van 't algemeen gevaar liep, ja op het punt flond, om gedisfolveerd te worden. — Was 'er een lid, dat, in weerwil van dit op de loerleggend despotisch Beduur , onbefchroomd de vrije, dc ronde taal van het hart fprak , die ftelde ook even daar door de gemelde maatfehappij bloot aan deszelfs vervolging ■ ■ en de Maatfehappij zelve, wilde zij

flsau-

Sluiten