Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 822 )

ftandige , tot deugdzame menfchen, burgers en Kristenen maaken.

. Langs dezen weg zoude men allengskeus de verdeeldheden vair gevoelens onder de kristelijke gezindheden doen ver. dwijnen, derzelver vereeniging daaglijks doen toenemen, en eindelijk tot de gewenschte volkomenheid brengen.

Wat dunkt u ', Gods lie,ntvriend ! zou dit niet van eene gezegende uitwerking zijn'? — kan men deze van zulks

fehoolen niet verwachten ? wanneer eeuige jonge*

lingin (zonder van verfchillende gevoelens hun immer iets te zeggen) eenvouwig den bijbel leerden verltaan, daa zouden zij immers verltandige en nuttige onderwijzers voor anderen zijn?

Mogten de hooge fehoolen, waar in men leeraars voor den openlijken Godsdienst kweekt — mogten deze op die wijze ingerigt worden '— Mogten derzei/er hoogieeraars de eenvouwige, zuivere leer van jesüs en zijne Apostelen, klaar en verftandig voorftellen, die in de harten der leerlingen drukken, en zich voordaan niet ophouden met gefchillen van Sociiuaanen , en andere anen of dergelijke — mogten zij zich toeleggen op eene gezonde, op eene reden, lijke uitlegkunde, om zo den bijbel zelve te leercn verftaan, en cis niet meer naar hunne fchoolftelfels te verdraaien!

Als dan zouden wij ook uit deze fehoolen meer bekvvaame leeraars der Kristenen zien voordkomen, leeraars, die, door geen partijzucht of vooroordeelen gedreven, een helder licht onder het Kristendom zouden verfpreiden, kundige Kristenen vormen, de harten vereenigen, en de ééne algemeene Kristelijke kerk zouden daarftellen.

Dan voorzeker zouden onze openbaare godsdienstverrigting ook veel redcnlijker, nuttiger en dus Gode behaaglijker zijn. t-. Als dan ook zouden 'er weldra gefchikter

en nuttiger liederen ii) de kerke ingevoerd worden, ja! van e.'ti verftaanbaar en gevoelig pfalmgezang zouden onze tem-, pelzaalen weêrgalmen.

Misfchien zal deze mijne gedachte over de hervar.

minj;

Sluiten