Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 242 )

te bezitten, aangezien hij een hulpe heeft, He hem gelijk is, en een pijlaar, daar hij op rusten kan. De "-oedc Schepper, die het geluk zijner fchepzelen wil, bouwde daarom uit een ribbe van adam, om hem te overtuigen dat het vleesch was van zijnen vleefche, een fchepfel uit het zelfde leem als hij gevormd -■ ,. eene gade , eene fch oone vrouw, de fieraad der fchepping, welke hem ter

wijf werdt gegeven het eerfte trouwfeest werdt "-e-

vierd, het englenkoor zong het heil van het jonge paar, dc ganfche fchepping was vreugde, en het huwlijksgebod, ivascht cn vermenigvuldigt — was overeenkomllig hun ingëfehapén inftinct.

Adam ontvong ééne vrouw, om dat uit dén menfehenpaar alle menfchen moesten voordkomen, en wij daar door onze oorfpronglijke Gelijkheid, en onze rechten als menfchen zouden gevoelen en oiis gefladig herinneren.

Ingevolge deze fchikking is het best, dat elk ééne vrouw verkieze; te meer, daar het getal der jongelingen en jonge dochters dusdanig bepaald is , dat veele jongelingen geene vrouw zouden kunnen verkrijgen, indien de veelwijverij in de maatfehappij plaats hadde; ook zou hier door eene verzwakking in de gedachten veroorzaakt worden — op dat ik niet gewaage van de twisten, die uit hoofde der jaloersheid en begeerlijkheid, (herinnert u rachel en lea) onder deze wijven zouden plaats hebben.

Dat het trouwen eene pligt zij, kan uit goede gronden bewezen worden.

Als mensch is men verpligt, het zijne toe te brengen tot in fiandbouding van, het menschlijk geflacht.

Als burger is men verpligt, het zijne toe te brengen tot nut van die maatfehappij, waarvan men een lid is, welker kragt en heerlijkheid beftaat in de veelheid haarer leden.

De Heidenen waren van deze verpligting geheel overtuigd. Op zekeren Feestdag werden de ongehuwde

mannen te Lacedémon van de vrouwen om het altaar getrokken-, en «et vuisten gelagen, op dat zij mogten worden opgewekt tot trouwen, ter ontwijking van -die fchande en mishandeling.

Ou-

Sluiten