Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 248 )

„ gij mij van God zijt toevertrouwd ■ tot welken ik „ u moet opleiden. "

Zulk eene moeder te zijn, is het hoogfte toppunt van vrouwlijken roem. — Zegt de ijdelheid en buitenfpoorigheden vaarwel, gij Schoonen! befchaaft uw verftand, en verwijdt uw hart, op dat de groote gedachte, van eens nuttige leden der maatfehappij te worden, daarin ruimte vinde.— Dan zult gij den ftaat, in welken gij u wenscht te begeven, grooter eer aandoen; onze kinders zullen minder naar aapen gelijken, en de wereld hope geven op een beter geflacht van menfchen. .— wien zulk eene vrouwe ten deele valt, valt iets goeds ten deel. *

In de daad, de fchoone fexe is de roem der fchepping; derzelver waare fieraad is de natuur, aan welke de kunst weinig moeite te koste heeft gelegd; haar grootfte vermaak is de beftelling en beftuuring der huislijke zaken, en welopgevoede kinderen maaken haaren roem uit.

En waarlijk, 'er kan geen, geluk gevonden worden dan in .een huis , waarin dienstvaardige Echtgenooten alles aanwenden om elkander gelukkig te maaken; daar wandelen zij hand aan hand door dit leeven, helpen zich door de doornen heen, en plukken de roozen, die op hun pad ontluiken; zingen elkander beurtgezangen toe van de gelukzaligheid der waare liefde en tederheid; deelen elkander hunne geheimfte gedachten mede, en gevoelen eiken dag meer, dat zij voor elkander zijn gefchapen.

Zij gevoelen zich gelukkig door de tevredenheid, die zij elkander bezorgen ■ gelukkig door de opvoeding, die zij voor hunne kinderen beraamen; gelukkig, door de uitwerking, die hun voorbeeld doet op allen, die hen omringen; gelukkig, door de goedkeuring van een goed geweten;

gelukkig, door de hope en het vertrouwen op God.

Geeft het huwlijksleeven zulk eene groote gelukzaligheid, dan is het niet goed, dat de mensch alken zij.

(Het Vervolg in No, 32.)

Te Amfteldam, bij M. de BR.UIJN, in de Warmccsltiaat.

Sluiten