Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 250 )

ten wij ; waar de Echtgenooten deugdzame perfoonen zijn, waar liefde, waare liefde, de harten vereenigde, daar zal men elkander den drukkenden last helpen dragen, en men zal altans geen twist in zijn hart of wooning laten. Men onderftelle twee verftandige en zedige perfoonen van onderfcheiden kunne, die elkander kenden en beminden, en op de uitnodiging hunner harten , onder het billijken der voorzigtigheid, en op den wijzen raad van verftandige ouderen en vrienden , deze heilige en nauwe vcrbindenis flooten ; en als dan zullen duizend moeilijkheden hun huwlijk nimmer treffen. ■ Hun liefde (zoo tekent gullert hun zaligen ftaat) zal zich door het genot niet in ouverfchilligheid, hun verflandigc verkeering niet in walging, maar zoo wel de eene als de ander, in eene zachtere vriendfchap , en een daaglijks op nfeuws herlcevende vergenoegdheid veranderen. Bei« den zorgen zij voor eikanderen, dewijl zij eikanderen beminnen , de liefcie doet hen hunne pligten te gemakkelijker waarnemen , en de nauwkeurige waarneming hunner pligten onderhoudt en vermeerdert de liefde. Zij bevoorderen, ieder voor zijn aandeel, de huislijke welvaard, en beiden bereiken, langs verfchillendc wegen, eendragtelijk het zelfde doel. Bezig te zijn was een pligt, die zij reeds buiten den Echt poogden te vervullen : in den Echt wordt deze pligt juister bepaald; door fierker redenen aangedrongen, verkrijgt hij meerder leeven, en ontleent van de liefde meerder aanvalligheid. Zij onderli eur.cn elkander in hunne gelijke bedoeling door raad en bijftand, door voorzigtigheid en ondervinding, en door hun wederzijdsch voorbeeld. Zij leenen elkander beurtelings hunne inzigten, zonder zich door hoogmoed daar

voor

Sluiten