Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( *5<5)

Wacht u voor twist of krakeeling —- altans laat dezelve nimmer bij u vernagten.

De Godsdienst zij en blijve uw leidsman, uw raadgever, uw trooster op alle uwe wegen, in alle uwe omftandigheden.

Tracht alle uwe vermaaken in den omtrek uwer wooning te vinden verkiest altijd elkanderens gefelfchap bo¬

ven dat van anderen.

Gij, mijne Dochter! moet de huishoudfler zoo wel als de vrouw, en als gij kindertjens hebt, geheel Moeder zijn.

„ Gij, mijn Zoon! moet de verzorger van uw huis zoo wel als de man, en als gij kindertjens hebt, geheet Vader zijn.

Wordt de wensch uwer Ouderen vervuld, dan doet gij onzen ftamboom bloeien, dan brengt hij telgen voord, die onzen naam vereeuwigen — dan zijn uwe dagen

zoo gelukkig als die van ftervelingen zijn kunnen *

dan zijt gij ook de vreugd van ons volgend leeven, de ftok en ftaf van onzen ouderdom, de balzera van onze verzwakkende natuur, en onze fterkte en vreugde in onze jougfle oogenbiikken.

Zijn dan uwe harten door liefde vereenigd, wilt gij dit

voor het echtaltaar openlijk bevestigen ■ welaan, laat

uw Vader ——— uw beste Vriend u dan plegtig verbinden » en laat deze verbindenis u door uw geheel leeven en door eene gantfche eeuwigheid verheugen.

Te AmflelJam, fcij M. de CRUIJN, in deWarmocsltraat.

Sluiten