Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE V R IJ Ë

GODSDIENSTVRIEND*

SY°. 33.

Want gij zdjl geen God, die lust heeft aan godloosheid\d& booze zal bij u niet verkeeren.

. psalm V: 5.

GOD BLIJFT EEUWIG VOLMAAKT, AL STRAFT III] NIET AANSTONDS DE GODLOOZEN.

Dikwijls is misfchien bij fommige Kristenen weieens de bedenking opgekomen: waar van daan toch, dat het den vroomen in deze wereld vaak zoo onfpoedig en den godlpozertzoo gelukkig .gaat, is God niet een onpartijdige en rechtvaardige God? zou het niet met zijne volmaaktheden meer overr emkomen , bijaldien hij het zedelijke kwaad aanftonds ftraf. te? zoude men niet meer deugdj godsdienst en vroomheid aantreffen, wanneer God den godloozen buiten ftaat ftelde om in hunne verkeerdheden voord te gaan, daar hij éen God is,die geen lust aan de godloosheid heeft en de boozen niet voor hem verkeeren zullen? Hoe zeer God al het kwaade haat,en verfoeit, en eeuwig haaten moet, daarom behoeft hij echter niet aanftonds het zelve voorbeeldig te ftraffen; dat God den boozen zoo lang in deze wereld duldt, en het hem dikwijls een gerüimen tijd voorfpoedig gaat, is ten vollen beftaanbaar, zoo wel mét zijne volkomenheden in 't algemeen, als met fommigen van dezelve in \ bijzonder. God blijft eeuwig volmaakt..

God ftraft nUt aanftonds den godloozen in deze wereld en zulks is beftaanbaar met zijne volkomenheden in het al* semeen. Zoo lang wij Kristenen ons redelijke en zaivere begrippen van het allervolkomenst wezen, God zelven, vormen* zoo lang weten wij ook, dat in dat zelve wezen geene andere hoedanigheden kunnen plaats vinden als zulke, die mee het denkbeeld van het hoogfte goed beftaanbaar. zijn. Is God nu oneindig boven alles verheven, en bezit hij alle mogelijke volkomenheden eigendomlijk voor zich in den hoogden graad, zoo volgt, dat niets tegenftrijdigs in zijn wegen e» s ii Kk h**

Sluiten