Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 2Sf )

ts doen? Zullen wij zijne goedheid beperken? Laat hjj niet regenen over goeden en kwaaden, eu befchijnt de verwarmende en koesterende hemelzon niet zoo wei den goeden en vruchtbaren akker van den noesten landman als den onreiner» en doornvollen akker van den luiaard? Zullen wij Gods handelingen bedillen en vraagen: waar toe toch dat alles? Is dit niet te vergeefsch en vruchteloos?Wie zijn wij onwetenden? Poet God ook iets zonder grond, zonder genoegzaame redenen ? God blijft goed -— enkel liefde, ook bij het dulden der godloozen, hij ltraft niet aanftonds, bewijst hun nog weldaaden om hen tot zich op te leiden, op dat zij boetelingen en in genade aangenomen mogten worden. Ook is dit beftaanbaar met de Godlijke wijsheid. God is niet alléén wijs maar de Aiwijsheid zelf. Wanneer zeggeu wij van iemand, dat hij wijs handelt ? en prijzen wij een wijs gedrag in den mensch, wat zal ons dan dit doen befluiten van God, die altijd naar zijne onuavorschlijke wijsheid te werk gaat? Wij noemen die handeling eenes menfchen een wijze handeling , waar door hij die dingen, welke werklijk beter dan anderen zijn, voortrekt, of met andere woorden, waar door hij de juiste middelen en wegen weet uit te denken en gade flaac, welken hem op de korttte,gemaklijklte en beste wijze,zijne bedoelde oogmerken doen bereiken. Op zulk eene wijze handelt God fteeds. Door zijne wijsheid is het dan, dat hij de eigenaardigfte middelen en wegen, om zijne groote einden te bereiken]* kent, kiest en zich van dezeive bedient. God moet dus altijd het allerbeste kennen, kiezen en uitvoeren. Dit zal doch elk gereedlijk toeftaan. Zoude God ook wel jets.van dat alles kunnen onbekend zijn, het geen ééns door zijne almagt, goedheid en wijsheid het aanwezen gekregen heeft? Zoude ook iets aan zijne alziende oogen outfuappen kunnen? moet Gods wijsheid, gelijk die der menfchen, allengskens trapswijze toenemen en wasfen, of kan dezelve in God door tijd, vlijt en ondervinding, volkomen worden? welke ongerijmdheden zoude men daar door in God voo-onderftellen moeten? is het nu waar, dat God alle dingen en alle de betrekkingen der dingen onder elkanderen nauwkeurig kent, zoo moet hij alwijs zijn, terwijl, hij, bijaldien 'er nog iets ware het geen gekend koude worden en hij niet kende, niet volmaakt konde zijn. Hij weet en kent dus al, les, ook alle middelen en wegen tot alle einden, volmaakt. Gal kent niet alleen altijd wat het beste is, maar hij kiest het ook. Kan men hem wel eenen verfhndigen noemen, die het weet,en kent,en het vermogen heeft, om het geen, hij voor Kk 2 het

Sluiten