Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

yeri ■ ja dan neen, laten wij ter verïndwoording van kun, wien de uitvoerende magt was toebetrouwd.

Wij blijven met aandoening ftilftaan bij den zedeloozen tpeftand onzer Natie, — Weder is 'er een jaar verlopen, en wij zijn met derzelver verbetering nog niet begonnen, -— Men heeft onder het voorig beftuur op de verlichting en verbetering der Natie aangedrongen; verfcheiden Wijsgeeren leverden de overtuigendfte vertoogen en beklaagden zich, dat men doof waar voor de item der reden, der billijkheid en der overtuiging, en men gaf duidlijk genoeg te kennen, dat zij hen niet wilden hooren, om hun ftelfel, een dom Volk is best te regeeren , flaande te houden.

Maar dit kunnen noch zullen wij immer van onze tegenwoordige Repmfcntanten denken evenwel kan dit

verzuim niet anders als zeer nadeelig voor de maatfehappij befchouwd worden. — Reeds voor eenige maanden hadt men hier mede kunnen begiuneu, en dit werk, aan kundige en braave mannen aanbevolen, zoude gelukkig zijn uitgevoerd en voordgezet. . De noodzaakiijkheid en nuttigheid van die Nationaale hervorming hebben wij. te dikwerf betoogd, dan dat wij dit zouden behoeven te herhaaien — en het is, uit dien hoofde, dat wij in dezen op.zigte een treurig oog wenden naar het bijna afgelopen eerfte jaar der Bataaffche Vrijheid.

Thands beginnen wij, volgends onze telling, weder een nieuw jaar, en wel met een voornemen (volgends het getuigenis der meesten) om voordaan meer ten nutte van zich zelven en het Vaderland werkzaam te zullen zijn.

Gave God! dat zulke voornemens heilig gehouden en uiigevoerd wierden! Dan voorzeker zou elk in zijnen kring

<• V al-

Sluiten