Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alles daadlijk toebrengen, wat ten meesten nutte des Vaderi lands ftrekken konde — men zou het algemeen voor het bijzonder belang ftellen, het laatfte, des vereischt worden, de, aan het eerfte opofferen, daar voor alles veil hebbenen hier door zou de algemeene bloei geboren en de vruchten.' der vrijheid genoten worden.

Mogten de Rtprefentantenvan het Bataaffchè Volk toch eens de zedelijke hervorming der Natie daadlijk bewerkftelligen 1 — mogten ze daar toe bekwaame mannen kiezen, ten einde wij eenmaal eene maatfehappij mogen verkrijgen, die waarlijk verlicht en meer vatbaar was voor die Vrijheid , welke aan onze waarde en groote beftemming is geé'venredigd.

Wij hoopen, dat onze landgenöoten de noodzaakiijkheid van deze hervorming mogen zien en gevoelen, op dat zij zich zelven meer mogen verlichten en verbeteren, en vooral het aankomend geflacht tot leden der gelukkigfle maatfehappij voorbereiden.

Ouders ! gevoelt hier uwe verpügting; gij hebt om de vrijheid gebeden, geworfteld, geftreden, en gij hebt uw wensch, de overwinning verkregen. — Maar wat zoude n die Vrijheid baaten en wat voordeel zouden daar van uwe kinderen genieten, indien gij — en zij lieden voor het genot derzelve niet gefchikt waart? Wat wij dan bidden mogen , toont door uwe gedragen, dat gij uwe verkregen Vrijheid kent, waardeert, en, overëenkomftig derzelver

wetten, werkt en handelt leert uwe kinders door

uwe woorden en daaden —. fpreekt tot hen van de waarde van den Mensch, Burger en Kristen — zege hun, wie zij zijn, wat zij worden- moeten, en welk een geluk zij zich zelven, door kundigheden, gepaard met een

deugdzaam gedrag, op aarde bezorgen kunnen Dat

de lesfen van jesus kristus diep in hunne harten

Sluiten