Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 274 )

voldoen, voor alles, ondanks alle misbruiken, ten gevolg gehad, dat zij-, die zich dier braave daaden bewust waren , altijd een tlreelend gevoel van zelfvoldoening en kalme gerustftelling in hunne harten ontwaard hebben —— eenen gloed gevoeld, welke niet gedoofd konde worden—. onverzadigdeaanprikkelingentot een aanhoudend weldoen, die hen tot hun einde toe getrouw blijven verzeilen. Zoude het overbodig zijn, om deze edele trekken van ongeveinsde menfehenmin een weinig nader te befchouwen . om derzelver leeven en werkzaamheid op nieuw te herinneren, ten einde de roepende behoefte van zoo veelen toe te fchieten en onderileunende liefdediensten te bewijzen. Thands voorzeker blijft het a-Iernoodigsfom ten dezen aanzien ijver en getrouwheid op te wakkeren. Waar door toch kan een volk, 't -geen voorbeeldige en uitnemende weldaaden van den hemel ontvangen heeft, ooit meer gevoel en redenlijkheid, erkenüjkheid en dankbaarheid bewijzen, dan dat het tevens, te midden van dezelven een medelijdend en daadvar.rdig oog (laat op het groot aantal diergenen, die in weerwil van anders gelukkige gebeurtenislen, evenwel onder zulke voorwerpen moeten gerekend worden, die een geldende aanfpraak en volmaakt recht op de bezittingen en meerderen voorraad dier genen hebben, die in veeierlei opzigten verre boven hen verheven zijti? In die dagen leeven wij thands, en onder zulke omftandigheden zucht een groot aantal onzer natuurgenooten in ons gemeencbest. Omwentelingen als zulken , welke ons land ondergaan heeft, brengen niet dikwijls aanftonds dat te weeg , wat de toekomst wel belooft. De weg eens reizigers is niet altijd even aangenaam en gemaklijk,vol roozen en geurige bloemen, hij ontmoet ook vaak fmalle wegen, met doornen en distelen bewasfen, welke iaatften de billijke vreugde vermeéren, wanneer men aan de beflemde oord gekomen is. Ons lieve Vaderland , zal het wederom eens herleeven cn tot het (lil genot van zoete rust wederkeeren, moest eenige fchokken ondergaan, zeer verfchillende in uitwerkingen, weike wel eens voor cenea tijd lang een wrangen kelk den ingezetenen to dienden, maar echter in eene welfmaakende laavcnis veranderd wordt. Zoo zijn ook de rampen en gevolgen van eenen verwoestenden krijg onbarmhartig genoeg om zich algemeen uit te flrekken; zoo zijn fchraalheid, duure tijd, gebrek aan 't noodige eu andere drukkende onheilen veeltijd*

Sluiten