Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C S03 )

lig hart bloedt, ik ben fchaamrood en bedroefd! Ach! mijn helper! zie op mijne fmerten, merk op mijne fmeekingen! Wasch mij. wel van mijne ongerechtigheid en reinig mij vafi mijne zonden ! want ik ken mijne overtredingen en mijne zonde is fteeds voor mij: ontzondig mij met ijfop, en ik za! rein zijn: wasch mij, en ik zal witter zijn dan fneeuw"! Doe mij vreugde en blijdfchap hooren; dat de beenderen zich verheugen, die gij verbrijsfeld hebt! verberg uw aangezigt van mijne zonden en delg uit mijne ongerechtigheden ! Schep in mij een rein hart en vernieuw in het binnenfle van mij eenen vasten geest? Verwerp mij niet van uW aangezigt ! Ik erken mijne zonden en heb kwaad voor a gedaan! gij behoudt recht in uwe woorden en blijft rein in uwe gerichten ! laat mij hooren van vergeving en genade ; een gebroken en verflagen hart zult gij niet verachten ! Met den verloren zoon kom ik tot u , gij zult mij aanneemen en niet verwerpen.

Hoort gij mij, Vader! ik wil u altijd hooren, heilig uwé geboden houden, en in een zuiver hart bewaaren. — Al wat zonde heet, zal mijne ziele haaten, eeuwig haaten. Ziel en lichaam zullen voordaan uw fchat en eigendom zijn; u zal ik ter eere leeven! Hier hoorde de Godheid, terwijl de zwarte hemel opklaarde, de fmarten verminderden , en 't akelig voorgevoel mij verliet. . De Godheid

tradt toe, mijne beede werdt verhoord! Wee mij, zo ik haar wederom ontrouw wilde worden! Ik hoorde een magtig, voor mijne ziele een troostrijk woord: wat gij wenscht en bidt, zal gefchieden! wees genezen! herleef! gaa heen, maar zondig voords niet meer! de fmart verliet mij , de kragten vernieuwden, ik herleefde.

•Welk een lof ben ik u verfchuldigd , die in den hemel woont, en boven Cherubijnen en Seraphijnen oneindig verheven zijt! welk eenen dank zal ik u toejuichen, die flaan en heelen, nederwerpen en opbeuren kan, u Levensvorst! die van den dood redt? De flerveling verliest zich zelven in de onuirputbare bronnen van oneindige weldaaden , van eeuwige zegeningen. Waarmede zal ik den lof beginnen en

hoe

Sluiten