Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 325 )

listen zoo nauwkeurig al 'c geen met hem, zijn geheel leven door, is voorgevallen, hebben aangetekend, en bij een befcheiden nadenken dezer .bijzonderheden ruimt men zeer gemaklijkalle die zwaarigheden uit den weg,die nu en dan wel eens in de gedachten van fommigen zijn opgekomen,die niet aanftonds de redenen ontdekt hebben, waarom zoo veele bijzonderheden, die fomtijds van weinig aanbelang fchijnen te zijn, door de H. Schrijvers zijn geboekt geworden. Het is waar, van de vroege jeugd van kristus, buiten het berigt van zijne geboorte , voorftelling in den tempel, helfchen b oeddorst vau Koning her odes en van zijn voorbeeldig gedrag in Jerufalem tempel, toen hij twaalf jaaren oud was, wordt ons in de gefchiedenis niets gemeld,hoewel 'er echter niet aan te twijfelen is, of zijne jeugd heeft zich in meer andere gevallen zeer leerrijk gekenfehetst, het welk ons de H. Geest om wijze en (*) genoegzame redenen niet heeft geópenbaard. Die weinige berigten, welke wij echter in handen hebben, kunnen den lezer opmerkend maaken en hem op het geheel volgend leven van jesus, den grootften aller menfchen , als iets godlijks bedoelende, wijzen. Des te meer en breedvoeriger fpreken de Euangelisten van zijnen volgenden leeftijd, na dat hij, dertig jaaren oud geworden zijnde, zijne heilige ambtsbediening aanvaard hadtzij ftellen hem in zijnen geheelen wandel voorbeeldig voor,cn vergeten niets te melden, van 't geen hem in onze oogen bcminnensennavolgingswaardig kan maaken en bijzonder tekenen zij van hem aan, dat hij zich, waar het de eer van zijnen Vader en het wezenlijk welzijn der menfchen konde bevoorderen, grootmoedig boven alle menschlijke vrees en flaaffche laf hartigheid konde verheffen. Zij leeren ons, dat hij, zijne lotgevallen kennende , en wetende , dat het beftemde uur zijns doods haast naderde, manmoedig genoeg was, om geheel onverfchrokken Jerufalem binnen te treden, om daar voor zondaar.

( ) Wrarfc'-ijnlijk is het', dat jFfsus van >ijn ia tot 30 jaaren zijne ouderen, die in nederige amftsfldjgheden leefden, bufclioudelijjc gediend, en in dien tijd,ftil en afgezondeiü Ieevénüe, zlcli tot zijne, gewtgtige ambtsbedieningen beeft vouibueid.

Sluiten