Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE V R IJ Ë

GODSDIENSTVRIEND, '

40.

En als zij den lofzang gezongen hadden gingen zij uit naar den olijfberg. Doe zeide Jej'us tot hen: Gij zult allé aan mij geërgerd worden in dezen nagt'. Want daar ii gefchreven, Ik zal den herder jlaan en de fchaapen der kudde zullen verflrooid worden. Maar na dat ik zal opgejlaan zijn, zal ii u voorgaan naar Galileen. enz.

matth. XXVI: 30 — 41.

^HEILANDS GROOTMOEDIGHEID DIJ ZIJN AANNADEREND LIJDEN.

De gefchiedenis van het lijden en fterven, 't geen eehé aanmerklijke plaats in de H. Schriften des N. T. beflaat, blijft voor elk , die hetzelve met een oplettend oog befchouwt , gemoedlijk ter harte neemt en nadenkt , van veel belang en is altijd een onderrigtende fchool voor alle Kristenen, waarin zij zich kunnen Oefenen in bedaardheid van den geest, geduld in lijden en dröefnis, ftandvastigheid in den druk en onverfchrokkenheid in de uure des doods. Het lezen, herlezen en nadenken dezer gefchiedenis levert, altijd nieuwe ftof tot bemoediging en bevrediging van het hart op, en deelt een onbetaalbaar voedfel aan den geest mede. Men kan deze zoo heilrijke gefchiedenis welvoeglijk uit een tweederlei oogpunt befchouwen , en wel Voor zoo ver men dezelve bloot letterlijk, naar het verhaal, etl oppervlakkig gade flaat, door zich flegts te vergenoegen! met de vertegenwoordiging van. het geen met jesus, ten aanzien van zijn uitwendig lijden én de hem aöngedaahë mishandélingen, is voorgevallen; niet minder kan men. ook deze gefchiedenis van eene geheel andere zijde overwegen $ en wel zoo; dat men bepaaldelijk zijn oplettend oog gevestigd houdt op den hoogen en eerwaardigen perfbon,dié l* Rr hier'

Sluiten