Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 331 )

ftel om dit eerwaardig gezelfchap, ontzaglijk en luisterrijk te maaken, in welk men alles nauwkeurig hadt in achtgenomen en ook verder verrichten zoude, het welk in een zoo zonderling geval als het tegenwoordige. zeer noodzaaklijk fcheen, ten einde aan de geheele wereld te doen blijken , dat alles naar de algemeene en bijzondere landswetten, met de belangens van den Staat, 'voorfpoed des volks, en met de bevordering van de algemeene rust het meest over» eenkwam, en gevorderd werdt; waarom men hem nu naar gewoonte voor den raad voert, en om ailen fchiin van be» drog en loosheid zorgvuldig te ontwijken , befcnuldigers tegen hem ingewonnen en getuigen opgeroepen worden, ten einde te doen blijken, dat het vonnis, nu haast te vellen, overëenkomttig met de wetten en met de grootheid en het gewigt zijner wandaaden ware. Men wilde, hoe Oneerlijk ook , ten minde rechtvaardig en onpartijdig fchijnen. Hij moest niet ongehoord geóórdeeld, niet onfchuldig ter dood gebragt worden. Men fp >edt zich met zijne te rechtftelling, om niet door tusfchenkomende omftandigheden verhinderd , en in hun gevloekt voornemen verijdeld te worden. Wat toch kan men meer van eenen onbefproken en onpartijdigen richter verwachten , dan dat hij den aangeklaagden hoort, de ingebragte bezwaaren wikt en weegt, genoegzaame getuigenisfen inwint en beoordeelt, de liggende wetten en haare inlichtingen volgt , de ongerechtigheid en misdrijven naar derzelver eilchen behoorlijk draft, en elk eenen loon naar werken verfchaft. Zoo handelde men met jesus , op dat de wereld paderhand den richter niet van onrecht, overëiling of partijdigheid mogt befchuldigen. Zoo gaat men als eerlijke lieden ter rechtspleging over. Naar de wetten, zoekt men getuigen tegen hem, om het bedoelde en voor zijne gevangenneming reeds vastgedelde doodvonnis te befpoedigen. Doch hoe listig men dit alles ook aanleggen mogt, men kan niet llaagen. Eindelijk komen 'er twee getuigen voor , die men mogelijk op deze of geene bedekte wijze , heimelijk, onder de belofte van gratie, eerambten, of andere befolding hadt weten te over. reden en in hun belang te krijgen, die tegen hem als eenen rechtvaardig aangeklaagden en befchuldigden getuigen zouden ; doch hunne getuigenisfen kwamen niet overeen, de een den anderen tegenfprekende. Getuigde de een gehoord te hebben, dat jesus als een ophef maakende grootfpreker en praaiende pogcher zou gezegd hebben: ik kan dezen tempel, dat konftig gebouw en pronkfuk van 'jerufalem , Tt 2 (ju-

Sluiten