Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 351 )

derzoek af, ftaakt zijne rechtspleging, en zendt hem tot k er o des, die toentijds in 'jerufalem was. Dus d."iLrde het niet lang of de gevangen en gebonden. Verlosfer werdt ten huize van iierodes, gevoerd, die niet min verheugd en blijde was , nu hij de beste gelegenheid hadt om hem van nabij te zien, van wien hij zoo veel gehoord hadt; zich met hem nader te onderhouden , te meer, daar .rnj de laagfte denkbeelden van hem koesterde, meeneude'hij zou eenige teekenen van hem zien , om zich en zijne hoflieden te verlustigen , doende hem daarom allerleie vragen , mcc zijne bedorven denkwijze en vooroordeelen overeenkomende, en maakte geene zwarigheid of jesus zoude wel aanftonds op zijne begeerte, als een man van aanzien en gezag, aan zijnen-wil en vorderingen beandwoorden. Jesus zweeg! Zijne vijanden die hem ook hier gevolgd waren, en dit zeldzaam gedrag van Jesus bijwooneude, onvoldaan fcheer,en , verdubbelden ook hier hunne booze aantijgingen en lasterden hem. Herodes ziende dat hij niets met hem vorderde en hij onwillig bleef, om aan Zijne zotte begeerte te voldoen,belastte hem nog met nieuwe befpotting,liet hera een wit kleed aan doen als of hij naar de Koninglijke waardigheid ftondt en zondt hem, dus verfierd, wederom tot p ilatus.die op nieuw verlegen wordende, zich toch gaarne van hem ontdoen wilde en nu op de gedachte valt, om hem welvoeglijk los te kunnen laten. Naar gewoonte moest tegen het feest een gevangenen losgelaten worden, en hij twijfelde niet of dit lot moest natuurlijk den onfchuldigen jesus treffen, vertrouwende van de groore meenigte zoo veel redelijkheid en menschlijk medelijden. B a r r a b a s en k r i s t u s , een booswicht en-de onfchuld, worden den volke tér keuze voorgefteld. Het lot valt op barrabas. Laat ons de zen los.' Pilatus overtuigd van jesus onfchuld, ziet geen kans om den Heiland te bevrijden ! hu nog. het laatfte gewaagd ! ik wil hem voor u geesfelen en dan lós laten. Misfchien dacht pilatus: onder de geesfeling zal hij mooglijk eenige wandaden bekennen! Hij deedt dit Waarfchijnlijk om het volk te vergenoegen en te bevredigen en om den zekeren haat der Jooden ftaatkundig te ontwijken! Godlooze ftaatkunde! Pilatus! gij kent jesus geheel onfchuldig, en echter kunt gij op u verkrijgen , om hem uit de flegtfte grondbeginfelen te laten geesfelen? Niets mogt hier voor jesus pleiten! De vrooine Godszoon gegeesfeld! Verregaande wreedheid! Godlijk geduld! hemelfche grootmoedigheid, bij

Sluiten