Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 352 )

de onfchuld aangetroffen en heerlijk bewezen! Hij laat zicli dan geesfelen en deerlijk teisteren! Men ontkleedt hem, omhangt hem mét èen purperen mantel, met een doorne kroon op het hoofd - met een riet in de hand, alle teekenen van gewaande Koninglijke waardigheid, befpöt men hem, men buigt al lasterende zich voor hem neder, en roept eindelijk het Kruist hem! het Kruist hem! over hem uit, en zoo wordt de blanke onfchuld vertreden, gedoemd, ter dood verweezen» Leerrijk gedrag van onzen hemelfchen Menfchenvriend"! waare Godsverëerers! rust een weinig! ftaat ftil bij dit akelig treur■ toneel! ziet, hoort, en bedenkt, eh leert hier bij, gelijk uw Heilzoeker, in alles grootmoedig waarlijk grootmoedig te zijn! In die dagen pleeg men, bij de vervolging om de leer van jEsrïs, zich van den wereldlijken arm te bedienen, terwijl de Godsdienst niet zelden aan bedorven politie werdt opgeofferd. De Godheid kan voor eenen tijd de grootfte fchendaderi dulden.

God! gij zijt wijs, blijft altijd heilig! uw raad ls wonderbaar! Jesus lijdt geduldig, als een lam op de flagtbank, rampzalig toegericht, onfchuldig, geheel onfchuldig gedood! Godlijke gelatenheid! De allerheiligfte in leer, leeven en wandel, ontduikt de lasteringen der wereld niet. Heilig plan der Godheid! jesus lijdt naar voorbedachten raad — naar de Schrift! Grootmoedige heilvorst! uitvoerder van des hemels raad! waare Godsverëerers drukken uwe voetftappen, worden u gelijkvormig, en door uw voorbeeld opgewekt, blijven zij onveranderlijk ftandvastig, verduuren de verguizing van ongeloof en fpotzucht. — Ook wij willen niet al-' les voor beleedigingen aanzien; bij de felfte mishandelingen ons niet vertoornen, en toornig wordende * niet zondigen! God regeert, hij is Koning! zijn rijk en recht beftaan! Wij Zien op j e s u s en vertrouwen God! hem roepen wij als Vader aan! Hij helpt uit; Zijn wij Kristenen, waare volgelingen van den Heiland, die zijnen naam belijden; zijn wij zulken in de daad, dan voegt het ons Kostelijk grootmoedig te zijn!

Te Amfteldam, bij M. de DRUIJ.N, ia de Warmocsftraat.

Sluiten