Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 355 )

gebruiklijk zijn eigen bruis dragen en hetzelve opwaarts heenen lleepen. Ook hier in was hij gewillig, nam het op zich, hoewel hij gebukt onder hetzelve ging. Doch door zoo veely wreeue mishandelingen hem aangedaan, door felle geesfeling en fiagen, door gebrek aau de nodige rust, was zijn heilig lichaam zeer vermoeid en afgemat, zoo dat hij, een deel van den weg na Golgotha, ouder den zwaarcn ea drukkenden last van zijn kruis, afgelegd hebbende,nufcheen te zullen bezwijken en geheel in onmagt, (want hij bleef een mensch, ) nu ter aarde zou nederzijgcn ; dit bemerkt hebbendé , wilde men hem van dien last ontflaan , men. wierp het kruis op de fchouderen' van eenen anderen om het verder opwaarts na Golgotha te dragen. Men denke niet, dat dit uit eenig menschlijk gevoel gefchiedde , of dat zijne vijanden daar door eenig natuurlijk medelijden zouden hebben willen betoonen; het gefchiedde veel meer om dat zij vreezen moesten, dat hij, zoo zeer magtloos, op den weg onder den last van zijn kruis zeer ligt zou hébben kuunen bezwijken en fterven, en zij dus daar door niet in ftaat waren om hunne heilloze oogmerken, met hem aan het kruis te doen fterven , te kunnen volbrengen; men bevrijdde hem dan van dezen oadraaglijken. last , en legde denzelwen op eenen vreemdeling , die zich na Jerufalem begeven wilde. De Euangelisten melden ons deze gebeurenis, als eene bijzonderheid, niet zonder redenen; zij befchrijven hem en zijne zoonen, zij noemen hem simon van Cyrenen, die een vader was van al ex and er en ruffus. Hoe gering dit ook voor fommigen in den eerften opflag fchijnen moge, zoo is deze gebeurenis van veel belang, en levert ons een heerlijk bewijs op van de getrouwe voorzorg Gods voor zijne Kerk en Euangelie , bij de bijzondere wegen der Godlijke voorzienigheid in 't lijden en den dood van jesus. Gewillig droeg hij zijn kruis tot bezwijkens toe. God wilde hem eenige verligting laten toekomen, en dit moest door simon van Cyrenm gefchiedeu. De heilige gefchiedenis meldt ons dat de beide zoonen van dezen simon, naderhand Kristenen, en zelf Leeraars van het Euangelie geworden zijn, blijkende daar uit dat deze zoo gering fchijnende omftandigheid, zeer gewigtig en aanmerklijk in de uitkomst werdt, door dien deze voor simon zoo onaangename en lastige arbeid , hem eene gelegenheidgevende oorzaak geworden is , dat hij en de zijnen tot eene levendige kennis van jesus kwamen, zijne leer beleeden, en veele anderen tot het Kristendora konden opleiden.

Yy 2 Bij

Sluiten