Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 360 )

Heere, gedenk mij als gij in u.v Koningrük zult gekomen zijn! leerende daar door overtuigd te zijn van eenen dag der vergelding, van een leven na dit leven, van de onfterflijk, heid der ziel en het laatfte oordeel. Gedenk aan mii was zijne bede, in genade! Niet minder geloofde hij dat de Heiland, zoo dra hij flierf ter volle heerlijkheid zijns Vaders zoude ingaan, en dus zijne ziel, welke hij in de handen zijns Vaders aanbeval, daar opgenomen zoude worden , terwijl zijn lichaam aan de aarde voor een korten tijd moest worden overgegeven. Deze bede wordt niet onbeandwoord gelaten. Hem wordt, nog fpoediger als hij zulks dacht de heerlijkheid des hemels toegezegd: Nog heden zeg ik u, zuit gij met mij in het Paradijs zijn! Zoo kon hij gerust te vreden,zalig fterven.

Nu naderden de tijdftippen, waar in hij als een volmaakte zondendelger den geest zoude geven. Doch zulks niet voor dat de Godheid bevreedigd, de wereld verzoend, en alles vervuld was, dat hij volbrengen moest; nu riep hij uit: Het is volbragt! Dus voldeedt hij aan de eifchen der godlijke heiligheid en gerechtigheid, betaalende voor de zonden met zijn bloed , volbrengende den wil zijns Vaders. Wel voorbereid rot zijn zoo volzalig fterven, zag hij grootmoedig dit laatfte uur te gemoet, wel weelende dat dit een einde aan zijn bitter lijden maken zoude; dat hij niet eerder konde verhoogt worden, voor dat hij zich op het diepst vernederd en aan zijnen hemelfchen Vader gehoorzaam ware geworden tot den dood aan het kruis. Nu zoude de onfchuldige Godszoon zijnen geest in de handen zijns Vaders geven en den Middelaars dood ondergaan! Nu zoude hij, die anderen van den dood helpen, die dooden opwekken konde, op Golgatha's moordfchavot, als een boos.

wicht, aan het vloekhout opgehangen, zelf fterven.

De Godsheld wordt hier het offer! Hij blaast zijnen laatften adem uit! Hij fterft! Maar niet, voor dat hij aan de geheele wereld, aan vrienden en vijanden getoond heeft, dat hij niet alléén in zijn geheel leven maar ook in zijn lijden en dood voorbeeldig, onverfchrokken, menschlievend •n grootmoedig ware.

Te Amfteldam, bij M. de BRUIJN, in de Warmoesftraat.-

Sluiten