Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 36-2 )

vaardigen ftierf, en wel op den van God juist afgemeetert 'en vast geftelden tijd, toen hij voor zijne vijanden gebeden, vergeving der zonden vsa.zijnen Vader hadt afgefmeekt. Wie bezeft hier de edele gefteldtenis' zijner groote ziel naar waarde bij zijne zoo veel vermogende ernftige en Hoogepriesterlijke voorbede voor zijne vijanden i Wat is billijker dan nu hem te bewonderen die niet denkende aan zijne eigen fmarten , wegens het eilend en ongeluk zijner kwaaddoeneren bekommerd is ? Wie ziet niet in hem, al was zijn dood geen verzoendood voor de zonden der wereld, iets verhevens, groots, iets Godlijks! Hij is meer dan mensch, meer dan de verhevenlte der hemelfche Cherubims en Seraphims. In dezen töëftsnd kan ik hem niet befchouwen zonder mij zelven g-'heel te verliezen, zonder mij verrukt te vinden en met eene diepe vernedering in heiligen eerbied te vragen: God! wat is de mensch?

Waar is ooit of ooit zoo veel zachtmoedigheid, zoo veel zuivere menfchenmin en ontferming, zoo veel tegenwoordigheid yan geest en grootmoedigheid gezien geworden, dan hier aan het kruis op Golgotha? Hij ziet op zijné geHagen vijanden neder, niet met een nijdig en verbitterd oog , niet met een oog van wraakzucht en ftraf begeerte, verwenfching en vloek, maar van medelijden, gevoel, menfchenliefde en grootmoedigheid. Zijnen bedaarden geest laat hij door geen toorn vervoeren of overweldigen; blijvende die hij altijd was , fterft hij als de zachtmoedige en medelijdende Hoogepriester. Perkeloofe boodieid vorderde we! de rechtvaardige uitoefening van welverdiende ftraf, en het oordeel eener Godlijke gerechtigheid ; doch de Goët bevredigt den vergramden hemel en delgt het onrecht zijner moorderen uit, bidt kinderlijk voor hen tot zijnen Vader ! Ach Vader! behoud hen toch deze hunne zonden niet! Met zijne flervende lippen 'draagt hij nog de belangens van deze ongelukkigen en verdwaalden voor , treedt in het midden en wordt hunne voorfpraak bij zijnen Vader, en redt hen van den rand hunnes verderfs. Vader! Vergeef het hen , zij weeten niet wa' zij doen ' Geheimvolle bede van den wonderbaren Godmensch , die hier zoo nederig, onderwerpend zoo ernftig en krachtdadig bidt f Alles is hier leerrijk, -ol van troost, eerbiedwekkend; alles ademt hier waare voorbeeldige grootmoedigheid! Onderwerpeud en geboorzaam blijft hij tot in zijnen dood , getrouw aan den wil zijns Vaders. Zijn hart toont vertrouwen, liefde, zon. daarsmin ! Hij badt, gelijk hij altijd voor het heil zijner

vriert-

Sluiten