Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C £6-6-)

bedacht zijn; niet elke kleine mistrede voor eene groote wandaad en onvergeeflijk kwaad uitkrijten. Hoe ligt gevoelig en getroffen rekent zich, hoewel ten onrecht, de verdwaasde mensch niet bij de geringde onaangename ontmoetingen , daar de langmoedige Heiland bij het fchreeuwendst onrecht niet toerekent; vergeeft; ja! voor zijne ergfte vijanden ernltig bidt. Grootmoedigheid was het in jesus waardoor hij, op het heil zijner vijanden bedacht, onophoudelijk en ftandvastig hun geluk bevorderen wilde. Ongetwijfeld moesten zij het zeker en oniiitblijflijk loon en de rechtvaardige gevolgen van hunne ongerechtigheden ouuervindcn, zo niet de tusfehenkomst van 's Heilands grootmoedigheid en de kracht zijner Hoogepriesterlijke bede zulks verhoed hadden. Niet zelden onderneemt de ligtvaardige mensch de booste daden, om daar door, zoo hij zich verbeeldt, zijn geluk volkomener te maken beoogende zijn voorfpoed op het ongeluk van veele anderen te gronden. Zoo aacht en handelde weleer de Joodfche Natie, die op jesus verbitterd dan meende grovite vorderingen tot haar geiuk gemaaktte hebben, wanneer zij hem als een fchavuit en oproermaker, als een booswicht en pest der Natie, uit de maatfehappij hadt uitgerooid Hoe regtftreeks flrijdig is zulk een gedrag met den wil van God, met den inhoud des Üuangeliums, door jesus en zijne Apostelen der wereld voorgedragen? Hoe zeer woedt niet de zoo doemwaardige onverzoenlijkheid en de lust om het zoete der wraak te fmaaken, onder hen, die zachtmoedigen, Kristenen heeten zullen? Wie fpijst zijnen hongerigen vijand, wie drenkt hem , wie zoekt zijne vijanden te veranderen, en hen tot zijne vrienden temaken? Moest dit niet het beftendig ftreeven van jesus belijderen zijn ? moest het gedrag der Kristenen den Onkristen niet noodzaken om een Medekristen te Worden. Niemand verbeelde zich, dat de godsdienst eene pligtsbetrachting van ons eiseht, wier uitoefening ondoenlijk zij! Niemand denke dat het Euangelie on- eenen last op legt, waar onder wij bezwijken moeten! Neen! zijne geboden zijn niet zwaar, zijn last is ligt. (*) Verbeeldt u ook niet, dat de valfche begrippen van de liefde tot de vijanden u recht geven , om in de uitoefening van dien pligt nalatig te zijn. Nooit heeft jesus godsdienst geleerd, dat gij hen, van weiken gij zeker weet, dat zij uwe vijanden zijn, en fteeds daarop bedacht zijn, om, waar zij ook maar kunnen, u in 't on-

geCO Matth. XI; 30.

Sluiten