Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3Ö8 )

ons , onze fchulden, gelijk wij vergeven onze fchuldenaa1* ten ! En dit moet alle wraak- en vervolgingszucht uit het hart velbannen en geneigd tot vergeving en verzóenlijkheid maken. Wenscht en bidt niet anders van uwen Vader, als

fij w enscht aan anderen te doen. Tracht naar de volkomerieid i Vergeeft, zoo zal u ook vergeven worden ! Denkt dat gij eenen Vader in den Hemel hebt, tot wien gij u kinderlijk wenden moogt, en die u ook verhooren wil! Hoop't op hem die u nooit verlaat. Jesus voorbeeldige grootmoedikhuid moge "u daar toe ten waarborg (trekken. God bleef zij tl vriend en vader; gij zijt jesus broederen, zoo is zijn God en Vader dan ook uwen Vader, uwen verzoende God. Tracht jesus (leeds gelijkvonriiger te worden, en wankelt niet! Ziet in uw geheel gedrag op jesus in zijnen gebeeien wandel, in zijn lijden en dood ! Begeef u fteeds in den geest in de nabijheid van Golgotha, en verwijdert u niet van dezen vloekheuvel! Zet u neder aan den voet van jEsrs kruis, en houdt hem iu zijne grootmoedigheid altijd op het oog! Dat uwe zielen fteeds vervuld zijn met de heilige overdenkingen van zijn onfchuldig leven, lijden én dood , en leert -daar door voorbeeldig in uw leven, ftichtn'jk in uw lijden, en zalig in uw fterven te worden! Eaat het u niet genoeg-zijn , enkel goede dagen te hebben, en j<gt Sus op Thabor te zien, neemt de booze dagen ook voor lief, volgt jesus ook in Gethfemane, en 'op Golgotha! Leen dus hoe gij ook met hem deelen moogt in de heer. lijkheid ! Strijd • daarom manlijk eri grootmoedig , om ook eens de kroon der overwinning,- als genadeloon te verkrijgen! Staat ftil bij het befef der zonden, waarom jesus» fterven moest! Verwijdert u van alle boosdoeners, deelt niet in hnn onrecht! Denkt aan jesus pijn en fmart, eri fchrikt voor die dezelve veroorzaakten. Schrikt voor Jerufalems huichelaars en Priesterfchaar, voor de onrechtvaardige rechtbanken, voor onmenschlijke moordkreetenf Denkt altijd boetvaardig aan Golgotha! aan jesus bede' Vergeving! aan zijne laatfte ademtochten! Denkt 'er aan dat door den dood des Middelaars, dood en graf overwonnen zijn • Dat dan de aarde beeve, dé graven zich openen, de dooden opftaan! De eenige Godsheld, de Immanuël, de beste Menfchenvriend , de eenige Zoon des Almachtigen fterft ,— ook voor mij!— Hij opent den hemel! Wel aan! ook ik zal met hem grootmoedig zijn in leven en in dood! -—

Te Amfteldam, bij M. de BRUJJN, fn <te Warmoesftraafc

Sluiten