Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 371 )

wandelen. Nog fchikte zich de verheerlijkte Zoon der Godheid, naar de zwakke de nog kinderlijke begrippen van zijne ftervelijke Broederen, hij overtuigde nog zijne onvolmaakte natuurgenoten , door de treffendlte zinlijke bewijzen van de menfchelijke onfterflijkheid. Nog ftelde hij zijne wankelmoedige vrienden in ftaat, om met al de ftout.hei.d der vcrheevene deugd , zijne leer, die de vrijheid, die het waarachtig geluk voor geheel het Menschdom bevat, uit te breiden , en door de kracht van gezonde redeneering over de geheele aarde te doen toejuichen. Zijn voorbeeld, zoude hun nu in alle omHandigheden verfterken en bemoedigen. Zij hadden hem zien lijden, onfchuldig op de-verfchriklijklie wijze zien lijden.. Alleen door den haat, door de wraakzucht der fchijnheiligen, die hij ontmaskerd had, was hij veroordeeld om op de onrechtvaardigfte.wijze, door dc afgodifche Romeinen vennoord te worden. Maar ook zij hadden zijne grootheid, waar door de ondeugd verftomde , zijn geduld en Majestieufe zachtmoedigheid , waar door hij de verhardde booswichten van zijne onfchuld en Godlijke afkomst overtuigde, zoo, duidlijk gezien. Zij, hadden zijn triumf aan het kruis, waar hij zijne" lasterende vijanden deed bloozen , zijn getrouwen joaNNi-is, en zijne in de ziel doorgriefde moeder vertroostte , waar hij de Heidenen hem deed aanbidden, en de ftervende moordenaar , als een weleer dwaalenden , maar nu boetvaardigen zondaar, in de gewesten der eeuwige zaligheid geleidde, die kruistriumf hadden zij aanfchouwd, en nu , nu zagen zij zijne overwinning over dood en graf, wat kon hun nu immer voor de vervolging of de wraak der ongelovigen doen vreezen? daar jesus hun overtuigd hadt door zijne, opftanding, dat menfchelijk geweld, alleen het lichaam kan dooden ; ja dat .het fterven flegts een overgang is in het vreedzaam Paradijs Gods, waar de ontkluisterde geest veilig is in de handen des Vaders, terwijl het lichaam fluimert, en rustend van alle vermoeijing , de dageraad der OniierflijkAaa 2 heid

Sluiten