Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden, zij zijn bij den alweeteïiden 'God 'bekend; ai uwe voorgewende heerlijkheid, die met bedrog doorweeven is, alle uwe fchitterende weldadigheden , die het oog der oprechten verbijsteren , de domme meenigte vleien , en die flegts ijdelen roem, of nog veel fchadelijker.eindens bedoeken , zullen ontmaskerd worden, op dat uwe fchande voor •menfchen en Engelen openbaar zij. Eu gij • wraakzuchtigeni gij'die Onder den fchijn van voor het recht te waaken, ■Vw- medeburger zoekt te bederven, God is alweetend, hij ziet uwe heillooze- overdenkingen, uw verborgen haat, is •een gruwel in zijn-ivlekloos oog, en de rampen die gij voor anderen zoekt te bereiden, ontheiligen geheel uwe ■Waarde, en zullen eindelijk uwe eigen rampzaligheid belwerken. Ta alle gij onbedachtzamen 1 die nimmer uwe harten onderzoekt, die aan de ondeugendfte gedachten den vrijen teugel viert, en de verachtlijkfte driften durft-aan» kweeken; God, de heilige de rechtvaardige God, is'alweetend, uw verwaarloosd, uw misbruikt denkvermoogen, was het dierbaarst gèfchenk waar door uwen Schepper,uwen Vader, u boven de redenlooze dieren deed uitmunten, en het verachten het vertreden, van dit onwaardeerbaar godlijk gefchenk, ftelt u gelijk aan de affchuuwlijkfte wezens, die hun eigen.ftandplaats verlaten hebben, en zich zelf, in de rampzaligfie duisternis neerwerpen. God is alweetend , dat deze waarheid zich in uwe ziel doe gevoelen, bij het ontwaaken van uwe eerlooze, uwe onkuifche driften. Het was het gevoel van die waarheid-, waar door de bloeiende Hebreeuwfche Jongeling, zich tegen de dartel Vleiende verleidfter , in het huis des Egyptenaars wapende : zoude ik zulk een kwaad doen cn zondigen tegen God ? dit was de eenvouwige zielentaa! der onfchuld, der grootmoedige godvrucht. Ja , denkt God is alweetend, trotfche wellustelingen !. die de heiligfte wetten vertrapt, die de zwakke deugd doet wankelen, de eerbaarheid ont. beiligdj en de onnoozelheid in den diepften afgrond van cl knde neêrftort. Uw-gedrag is niet verborgen, de bittere Bbb 3 vrueu»

Sluiten