Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3PI )

ken van niet eene andere wereld dan die wij bewoonen; zij zeggen ons ook niets, van wezens waarop wij geene betrekking hebben. Alles wat wij in deze Bladeren lezen, is harmonisch met onze natuurlijke idéen geflemd, fchoon het een helderer licht over dezelve verfpreid , en ons aanleiding geeft tot geduurig hooger, geduurig afgetrokkener denkbeelden. Duidelijk vinden wij ons geloof omtrent het beftaan der Engelen hier bevestigt, treffende verfchijnin. gen, en heilzame verrichtingen, verzekeren ons hier van hunne vriendfchap en liefde. Hoe meenigwerf is het jeugdig menschdom, door zijne meer geestlijke medeburgers der godlijke wereld, onderwezen, vertroost, en befchermt? En jesus, de eerstgeboorene Gods, die door de Engelen geëerbiedigt werd, jesus verëenigd de Maatfchappijen van menfchen en Engelen, met banden der eeuwige vriendfchap. In jesus, zagen de Engelen de volkomenheid der menschheid; hierom juichten zij bij zijne, geboorte, zij dienden hem zijn geheel leven door; zij vertroostten hem in zijn bitterst lijden; zij geleidden hem zegevierend over den dood, in de heerlijkfte onfterflijkheid ; zij bewaakten zijne lievelingen, en blijven door alle eeuwen heen aan hunne beftemming getrouw.

Medekristenen! verheug u dan vrij in deze gewisfe waarheid : de Engelen zijn gedieuftige geesten, zij legeren zich bij de rechtvaardigen, zij befchaduwen de onfchuld, en worden uitgezonden tot befchermiug van allen, die door God lief te hebben zalig worden. Neen! het is geene dweeperij, geen bijgeloof, aan de befcherming der Engelen te gelooven ; jesus leert ons, dat de Engelen die voor hulplooze kinderen waken , met goedkeurende opmerkzaamheid, door Gods oog befchouwd worden. Hoe meenigwerf bewonderen wij eene bijzondere bewaring die voor het eindig verftand onbegrijplijk is; en daar God altijd middelijk werkt, mogen wij vrij zulk eene bewaring, of ook de zonderiingfte uitredding, aan de befcher-

mea-

Sluiten