Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 HET BOEK JOB. I.

maaltijd te geven, waartoe zij ook hunne drie zusters nodigden, om in hunne vreugde te dee-

5 len. Dan, de dagen , die zulk een gastmaal duurden , geëindigd zijnde, ontbood Job hen telkens bij zich \ en, hen voorbereid hebbende , offerde hij des morgens vroeg zo veele brandoffers, als hun getal bedroeg ; wijl hij dacht, dat ze zich veelligt zouden hebben kunnen verzondigd, en God in hunne harten vergeten hebben. Zo handelde Job bij alle deeze feestdagen.

6 Nu gebeurde het op zekeren dag, waarop Gods kinderen zich ter plechtige opwachting van Jehova begaven , dat zich ook de Satan

7 onder hen vertoonde. Jehova hem vragende, „ van waar komt gij ? " antwoordde hij, „ van de aarde , die ik rond gereisd en door-

8 „ getrokken ben." „ Hebt gij dan ook " hervatte Jehova „ uwe aandacht gevestigd op „ mijnen dienaar Job, eenen man, wien nie„ mand op aarde evenaart in braafheid, op„ rechtheid, godvrucht, en afkeer van het „ kwade?"

9 „Maar

Sluiten