Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14 AANMERKINGEN.

vs. 6. Vergelijk het Aanhangfel. H. M.

vs. 8 — i o. Mij is geene hoop of troost overig, dan alleen in den dood. Welk eene blijdfchap zoude het voor mij zijn, indien God, ter belooning van mijne getrouwheid aan zijnen dienst, mij dien troost fpoedig deed genieten ! Met het laatfte lid van vs. i o.

fchijnt Job het vermoeden van zijne vrienden, als of hij een huichelaar was, te willen afwenden.

vs. 13. Taalkundigen weten , dat de Hebreeuwfche woorden ook deeze vertaling toe laten.

Ziet ik ben waarlijk hulpeloos voor mij zeiven'; Het vast vertrouwen is van mij verwijderd.

Volgens de eerfte vertaling behoort dit vers meer bepaaldelijk tot de volgende rede van Job, waarin hij klaagt over de trouwloosheid zijner vrienden , en de hatelijkheid van hun vermoeden, dat God hem verlaten had. Volgens de laatfte ftaat het in onmiddelijk verband met vs. 11 en 12: doch dan zoude ik, in plaats van vast vertrouwen , liever zetten vastheid

Sluiten