Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

38 AANMERKINGEN.

ftrookt; daar toch een blinkend aangezicht regelrecht tegen een met vuile vlekken ontluisterd aangezicht overftaat: doch ik twijfel niet, of Taalkundigen zullen, wanneer zij den grond inzien, op welke deeze groote man die betekenis aan het Hebr. woord geëigend heeft, met mij erkennen , dat dezelve vrij zwak is; en ook onze Vertaler oordeelde , gelijk mij uit eenige van zijne gefchrevene Latijnfche aanmerkingen over dit boek blijkt, dat deeze opvatting van zijnen Grootvader vrij twijfelachtig was: ik zou daarom liever , bij dc gewoone opvatting blijvende , vertalen : Sterk zult gij zijn , het zij welgemoed, het zij fierk van lichaamskrachten , en niets meer hebben te vrezen. H. M.

vs. 17. Zie het aanhangfel. H. M.

vs. 18, 10. Deeze beide verfen verbeelden den rijken , vermogenden, en aanzienlijken Herdervorst, die voor zich en zijne kudden eene voordeelige legerplaats gekozen , en dezelve , ter beveiliging tegen plasregens en watervloeden , met eene graft omgraven hebbende , aldaar leeft in gerustheid, overvloed , en ongeftoord genoegen ; ierwijl elk hem eert,

ei?

Sluiten