Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANMERKINGEN. 45

zo is het, mijns bedunkens, volgens de eigenfchap der Parallelie, hoogst waarfchijnlijk, dat zijn vleesch tusfchen de tanden te dragen een fpreekwoord is van gelijken zin. Het komt echter, zover ik weet, elders in den Bijbel niet voor. Ook is mij onder de Arabifche fpreekwoorden geen bekend , dat met hetzelve

ten vollen overeenkomt. Job geeft dan

hier te kennen, dat hij voorgenomen had zelve te fpreken, of zijne eigene zaak tegen God te bepleiten , in fpijt der gevaaren , waaraan hij zich , uit hoofde van Gods meerdere magt, blootftelde. Voor in fpijt der gevaaren , ftaat 'er eigenlijk boy en alles wat het ook zijn moge.

vs. 16. Dit vers is mij nog eenigzins duister. Voor het naaste geloof ik , dat de meening deeze is: Zo God mij dooden, en daardoor alle hoop benemen wil ; zal ik echter niet afgefchrikt worden om hem mijne onfchuld , zonder fchroom, te bewijzen. Hij, die geene huichelaaren dulden kan, zal de oprechtheid mijner betuigingen zien, en daardoor genoodzaakt worden tot billijkheid en dus tot mijne redding.

vs. IQ.

Sluiten