Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANMERKINGEN. 89

vende beesten. Echter ben ik, uit hoofde der parallelie , meer geneigd om , met eenige verandering in den tekst, aldus te vertalen: Zijn dikke buik, of, zijne lendenen waren opgevuld met vet. Vergelijk Hoofd. XV. 27. H. A. S. Men zie het aanhangfel.

vs, 27. Job voorziet, dat zij'ne vrienden, haliterrig bij hunne booze verdenking blijvende , zijne befchouwing van het duurzaam geluk der godloozen niet zullen toeftemmen : doch hij beroept zich vers 29. op het getuigenis van alle menfchen, die den loop der wereldfche zaken hebben waargenomen ; dan hervat hij vers 30. zijne ftelling als onwederlegbaar.

w. 28. Het woord aanzienlijk kan ook vertaald worden cedelaartig , braaf; en dan is de zin tweeledig: Waar is het huis van den braven , die zo rampfpoedig was ? (Zie vers 25.) Waar zijn de tenten der godloozen, wien het zo wel ging ? Doch het komt mij waarfchijnlijker voor, dat aanzienlijken en godloozen hier' in verband , en , als ware het, in eene foort van parallelie ftaan.

[ F 5 3

w. 32,.

Sluiten