Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S>8 AANMERKINGEN.

vs. ia. Men kan deeze woorden met eenige kleine veranderingen in de lezing ook dus vertalen:

• Daar zuchten zij uit de Jleden;

• Daar fchreeuwt de zuigiing van honger; Maar God jlaat geen acht op zijn klagen.

Ik zal over deze vertaling, en de redenen, waarom dezelve mij niet onwaarfchijnlijk voorkomt, in het aanhangfel meer zeggen. H. M.

■ vs. 13. In het Hebr. luiden de twee laatfte leden dus : Zij kennen zijne wegen niet, en blijven niet op zijne paden. Dit wordt door de meeste Uitleggers gebragt tot de wegen van God, gelijk zeer dikwijls in dit geheele boek, een enkel voornaam woord in plaats van den naam God gefteld wordt. Doch men kan het hier ter plaatfe ook brengen tot het voorgaande woord daglicht, het welk mij in dit verband vers 14—17. toefchijnt gepaster en fterker te zijn.

vs. 14. Om menfchen aan te vallen en te vermoorden. Want dit vers fchijnt alleen op moordenaars te zien. Van dieven wordt geIproken vers 16. - . ys. 16.

Sluiten