Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

124 AANMERKINGEN.

worde mijne eigene huisvrouw de flavin van een' anderen. De Oosterlingen gebruiken handmolens om het meel te malen ; en dit is het werk der flavinnen. Verg. Exocl. XI. 5. Uatth. XXIV. 41.

ys: 11, 12. Ware ik aan zulk eene fnoode misdaad fchuldig geweest; ik zou niet alleen de ftraf van den rechter niet ontgaan zijn, maar er ook in mijn leven en in mijne inkomften de ongelukkigfte gevolgen van ondervonden hebben.

vs. 13, 14, 15. Job beroept zich hier op de billijkheid , welke hij zelfs omtrend zijne Haven en flavinnen had in acht genomen; hetgeen hij met zo veel te meer recht doen konde ; naardien de Oosterlingen hunne flaven anderfins zeer hard behandelen en geen het minfle recht laten wedervaren. En deeze zijne handelwijze grondt hij op de oorfpronglijke gelijkheid der menfchen , die aan allen zonder onderfcheid van rang en ftaat, gelijke rechten doet toekomen. Zo juist dagt dan reeds Job over de rechten van den mensch, en derzelver gronden.

vs. 21,

Sluiten