Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is8 AANMERKINGEN.

onfchuld, dat hij openlijk de befchuldiging van God durfde vertoonen.

vs. 37. Elk mijner bedrijven zou ik dan de monftering laten doen , en , bij elke befchuldiging, zou ik, als een held, moedig (lappen in mijne voortgaande rede. van vloten.

XXXII.

vs. 1—5. Thans treedt Elihu op, die onder de voorige gefprekken in het gezelfchap ingekomen , aandachtig alles wat er tusfchen Job en zijne vrienden geredend was, had aangehoord. Men bemerkt in hem eenen vuurigen driftigen jongeling , die niet wel vrijtepleiten is van zekere winderige , en der jeugd inzonderheid eigene , trotsheid, die, wanneer zij, gelijk hier het geval was met Elihu, op eene of andere nieuwe gedachte komt, zich zeer ligt inbeeldt, dat alles aankomt op de genie , die zij daarteboven alleen meent te bezitten , en waarmede vlijt, jaaren , geleerdheid enz. naar haare meening in geene vergelijking komt. Verg. vs. 7, 8. en daar des Heeren michaelis en mijne aanmerking. Met

dat

Sluiten