Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

138 AANMERKINGEN.

24. En, ziek zijner erbarmende, bidt [tot

God]

„ Bevrijd hem , dat hij niet dale in

„ het graf: ,, Ik heb zijn losgeld verkregen ;

25. Zo luikt zijn verjeugdigd lichaam weer

op, enz.

Men kan dan door den Godsgezant wederom of eenen vriend, of eenen Engel verdaan. Verkiest men het eerde, dan wordt zulk een vriend hier voorgedeld, als den mensch eerst onderrechtende van zijnen plicht, daarna tot God voor hem biddende, dat hij hem van zijne ziekte verlosfe , wijl hij zijn losgeld verkregen heeft , dat is , de verbetering van zijn leven en zijne gezindheid, die hij Gode voorhoudt , en die als 't ware een losprijs is, waardoor zulk een de genezing verkrijgt. Wil men er eenen Engel door verdaan, dan wordt die verbeeld hem te^onderrechten, en op denzelfden grond voor hem te bidden.

Welke uitlegging men ondertusfehen kiezen moge , men kan deeze woorden geenzins als een bewijs voor eenig leerduk aanmerken ; naardien Elihu hier voorkomt als een man,

die,

Sluiten