Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JS4 AANMERKINGEN.

beterd, dan moeten zij door hunne eigen fchuld in hun rampfpoedig lot omkomen (8—12), terwijl de huichelaars en godloozen, wanneer zij door God getuchtigd worden, wijl zij zich veel eer ftoutmoedig tegen hem verzetten , dan zich deemoedig onderwerpen, door zijne flaandc hand , op eene geweldige en fchandelijke wijze, omkomen (13, 14). Daar hij nu gewoon is verdrukten uit den angst te redden , en bij de verdrukking, die hij hen toezendt, alleen ten oogmerke heeft om hen op zijne vermaanftem opmerkfaam te maken, [verg. ys. 6—12.J zo geeft hij ook u , o Job, door de ellenden , waarin hij u heeft doen komen eene dergelijke vermaning, om u dus tot de deugd, en daardoor tot uw voorig geluk te rug te brengen (15 , 16). Immers gij hebt [volgens de befchuldiging van uwe vrienden] onrechtvaardig in het gericht gehandeld door den fchuldigen voorteftaan , en daarom pakt u thans het Godlijk gerichtsvonnis aan , met dat oogmerk, dat gij u niet verder door voorfpoed, of door hoop, dat gij met een aanzien-lijk losgeld kont vrijkomen , zoudt laten verleiden tot onbillijke vonnisfen (17, 18).: immers God is geen rechter , die zich door

geld,

Sluiten