Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i6z AANMERKINGEN.

heid heeft ten toone gefpreid , te onderwer* pen , en zich met alle deszelfs fchikkingen te vreden te houden. Alles wat God hier zegt komt dus, gelijk huffnagel te recht heeft aangemerkt, op deeze ftelling neder: God, die alles fchiep , die de orde en de overeenftemming der bijzondere deelen tot het onafmeetbaar geheel zo naauwkeurig in acht neemt, en zich in de geheele fchepping zo oneindig groot vertoont , kan niet bedild worden van eenen fterveling , die zelfs niet de lichaamlijke wereld en derzelver wetten kent.

Jobs vrienden mogten omtrend deeze

zaak veel goeds gezegd hebben , zij hadden ook zeer grove dwalingen daaromtrend voor den dag gebragt, dwalingen, die ons misfehien in een dichterlijk tafereel - de onderfcheidene denkbeelden der ouden omtrend het Godsheftier voorftellen ; God alleen fpreekt zuivere waarheid, en zegt er zo veel van, als genoeg is om den zwakken mensch in zijn bellier, als ten hoogden almagtig , wijs, en goed te doen berusten ; hoe ondoorgrondelijk hetzelve

ook voor ons zijn moge. Voords ont-

fangt deeze geheele redevoering van God — gelijk niemeijer zeer juist oordeelt — zekere plechtigheid en achtbaarheid door de groote

Sluiten