Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT, m

gefchreeuw, reeds vreesde, zijn geliefdkoosd geloof vaar wel te zullen moeten zeggen, dat geloof, dat zoo geheel en al voor de behoeften zijner ziel gefchikc was, en waar bij hij zich zoo wel bevond, die zal hier door gerust gefield', en hem aangetoond worden , dat hij bij dit geloof, wanneer hij het zelve getrouw blijft, geen dweeper en geen flecht mensch worden kan. Zoo dacht ik; en eindelijk heb ik een opftel mijner denkbeelden gemaakt, zoo goed ik kon.

Dat mijn werk gebreken en leemten heelt, gevoel ik reeds thans zeer goed, en zal het nog fterker gevoelen, wanneer ik het gedrukt onder mijne oogen krii*. Maar echter geloof ik dit ook, dat het mettegenftaande deszelfs gebreken, echter veelen tot nut en leering kan vertrekken, en den waaren Geest van het Christendom helpen verbreiden. En wanneer het dit alles zelfs maar in eenen kleinen kring doet gebeuren; zal ik dubbel te vreden zijn en mijne moeite rijkelijk beloond rekenen. Dat bijna alle overdenkingen bij het flot op een en het zelfde uitloopen, zulks brengt mij in geene twijffelingen, maar maaktf mij recht verheugd. Dit kan toch niet anders zijn met die Leer, die bij alle deszelfs menigvuldigheid echl 2 ter

Sluiten