Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24 ft. Overd. 't Misbruik der leere van de

edel is; wanneer men 'er niet naar wil ftreeven, om dagelijks meer aan God, meer aan Christus gelijkvormig te worden, om dat men tot zulk eene gelijkvormigheid aan God en Christus beftemd is.

Zou deeze verhevene openbaaring van God

zulk eene uitwerking op u hebben? Het

geen u zoo. zichtbaar boven alle fchepzelen doet uitfteeken, 't geen u tot een God van deeze aarde maakt; die kracht om te werken,

dat rusteloos ftreeven, dat vermogen ,

om buiten u en in u in orde tè brengen

dat zult gij u dan nu niet ten nutte maaken? en dat was een voorrecht van uwe voortreffelijkheid als mensch? Wanneer een rijk,

voornaam, edel Man u in uwe Jeugd in zijn huis genomen , u-'gevoed en gekleed, befchaafd en gevormd hadt, wanneer hij u in uwejongeüngsjaaren bij zich liet koomen, en als een Vader tot u zeide: gij zult mijn zoon zijn; als

mijn zoon zult gij u toch wel willen gedraagen

Het geen ik heb, zult gij erven, het geen mij toekomt, zal eens u toekoomen, ■— En wanneer gij dan nu dien Edelen, die thans uw vader is, liefderijk, goed en edel ziet handelen, waar en verftandig hoort fpreeken, zou u dit dan eenigzints kunnen beweegen om flecht en onverftandig te fpreeken ? ■— En wanneer gij het tot dus ver gedaan hadt, zoudt gij dan bij u zeiven nog het befluit kunnen neemen , om te blijven 't geen gij zijt, om u zei ven niet te verbeteren , juist daarom dat hij u tot een kind aannam , en kinderlijke navolging van u verwachtte? waarlijk gij zoudt een zeer ellendig fchepzel, en zulk een geluk niet waar.

dig

Sluiten