Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«6 ir. overd. 't Misbruik der leere van de

grootheid, zijner zaligheid -j— zult gij zijne erfgenaamen worden , zoo als een kind een

erfgenaam van zijnen Vader is! Deeze

verhevene beftemming moet ons hart ten fterkfte treffen, en ons met liefde tot den Vader vervullen. Op Hem moet ons oog zien; naar Hem moet ons oor hooren — Hem te kennen en fteeds beter te kennen, Hem te behaagen , Hem te volgen, — te vermijden, 't geen Hem onaangenaam is, te doen, het geen Hij begeert, dit moet het voornaamfte, het fterkfte. ftreeven van ons geheel wezen zijn. En dit zal ook gemakkelijk voor ons zijn, wanneer wij deeze openbaaring van God maar gelooven, en dezelve met een oprecht hart aanneemen. Wat doet een kind niet voor eenen lieven Vader? wat doet een arme niet voor eenen Koning die hem tot zijnen zoon aannam? Laaten wij Hem liefhebben,

•want Hij heeft ons eerst liefgehad dit is de

liefde tot God, dat wij zijne geboden bewaar en , en zijne geboden zijn voor zijne vrienden niet zwaar.

§• 9-

En even zoo natuurlijk is een ander oogmerk , waar van Joannes fpreekt Die het

gelooft, dat hij Jefus gelijk zal worden, dit reinigt zich zeiven gelijk ook Jefus rein is. Wanneer wij in een naauwe gemeenfchap met een rein wezen willen treeden, zoo doen wij, zoo veel mogelijk, alle onreinheid van ons weg, wanneer wij omgang met een edel mensch wenfchen te hebben, dan gevoelen wij wel,

dat

Sluiten